“9 مکرون، 9 لو پن”؛ دانشکده سوربُن در داخل اشغال {دانشجویان} معترض به انتخابات


به گزارش ایرنا، {تلویزیون} اینترنتی اورانژ روز 5‌شنبه معرفی شد: پلیس {مستقر} در برابر این دانشکده سوربن در این زمان عملکرد اشیاء پرتاب شده قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لازم بود جلوگیری از جلوگیری از وارد شدن تظاهرکنندگان اخیر به این دانشکده، به دلیل بنزین اشک‌آور استفاده بیشتر از تنبل.

{دانشجویان} در داخل اعتراض به در اطراف دوم انتخابات ریاست جمهوری، {دانشکده} علوم الهام پاریس (موسسه تحقیق سیاسی پاریس کدام ممکن است همراه خود عنوان سریع سیانس‌پو شناخته می تواند باشد) را {تا حدی} مسدود کردند.

در داخل همین جاری، دانشکده سوربن به دلیل دیروز همچنان {تا حدی} اشغال شده است.

دانشکده پاریس ۱ هر دو پانتئون-سوربن (به فرانسوی: Pantheon-Sorbonne University) مطمئناً یکی شعب 13‌گانه دانشکده پاریس محسوب می‌شود کدام ممکن است در داخل 12 ماه ۱۹۷۱ به دلیل دانشکده پاریس کنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اینک مطمئناً یکی غیر زمینی ترین دانشکده‌های فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی ترین امکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهی {در این} ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هشت قرن شیوع مطمئناً یکی غیر زمینی ترین دانشکده های فرانسه است.

"نه ماکرون، نه لو پین"؛ دانشگاه سوربُن در اشغال دانشجویان معترض به انتخابات

روزنامه لَ لیبر بلژیک نیز در داخل همین ارتباط نوشت: دانشکده پانتئون سوربن پاریس به دلیل دیروز شیفته فعالان ضد فاشیست اشغال شده است.

بر ایده این گزارش، در داخل پایتخت فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق سه روز پس به دلیل گفتن {نتایج} در اطراف اول انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری این ملت، فعالان دانشکده پاریس ۱ پانتئون سوربن را اشغال کردند.

لَ لیبر می‌افزاید: {دانشجویان} {ناراضی} به خوانایی درگاه عالی ساخت را بازکردند به همان اندازه در داخل آن قرار است محل {تجمع} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمفی تئاتر این دانشکده مبتلا به معترضانی است کدام ممکن است سرودهای ستیزه جویانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد فاشیستی می‌خوانند.

روزنامه پرشمارگان “لو فیگارو” همزمان تخلیه {نتایج} در اطراف نخست انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه، سوالی مبنی بر اینکه “خواه یا نه به دلیل {نتایج} در اطراف نخست خوشحال هستید؟” مطرح کرد کدام ممکن است ۶۵.۷۷ شانس {پاسخ}‌دهندگان به این پرس و جو گفتن ناامیدی کردند.

در داخل همین {پیوند}، یکشنبه عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پی گفتن نتیجه نهایی در اطراف نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، شهرهای بزرگی چون رن، پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیون به صحنه اعتراض، ناآرامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت شد.

گفتن شناسایی امانوئل مکرون رئیس جمهوری موجود فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارین لو پن شناخته شده به عنوان نامزدهایی کدام ممکن است به در اطراف دوم انتخابات ریاست جمهوری راهی که در آن یافتند، چند قبلی کلان شهر فرانسه را ناآرام کرد.

در داخل در اطراف دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای ۲۴ آوریل (چهارم اردیبهشت) پیش‌سوراخ بینی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن قرار است برندگان در اطراف نخست امانوئل مکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارین لو پین به رقبا می‌پردازند.