3 نسخه دیگر از ماهواره خیام در حال ساخت است


بهادری جهرمی: 3 نسخه دیگر از ماهواره خیام ساخته می شود

گزارش سادگیعلی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت:

«تثبیت ماهواره خیام با موفقیت انجام شد.

شرکت های دانش بنیان ایرانی از تصاویر و داده های خیام در زمینه های مختلف استفاده خواهند کرد.

ساخت سه نسخه دیگر از خیام با حضور دانشمندان ایرانی در دستور کار دولت قرار دارد.