۹ شانس به همین دلیل باند کیفری {زندان}‌های آذربایجان‌غربی به کاهش کشف شدبه گزارش ایرنا، ناصر عتباتی روز جمعه در داخل نشست فصلی قلمرو‌ای همراه خود قضات شمال استان کدام ممکن است به میزبانی اینترنتی شهرستان خوی برگزار شد افزود: {در این} مدت زمان 5 هزار نفر همراه خود بهره مندی از ارفاق های قید شده در داخل مقررات به همین دلیل {زندان} آزاد شدند.

وی یکپارچه داد: امید است امسال نیز همراه خود دقت در داخل قرارهای تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت‌های غیر مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه باشید شدید به بهره مندی از مجازات‌های گزینه جایگزین برای حبس شاهد باشیم کدام ممکن است باند کیفری استان بیش به همین دلیل این به کاهش یابد.

رییس کل شما دادگستری آذربایجان‌غربی فقط در مورد مانترا 12 ماه نیز، ذکر شد: اسباب بازی قضایی استان به نوبه شخصی تمام مشکل شخصی را در داخل حمایت قضایی به همین دلیل واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان بکار خواهد بست.

عتباتی افزود: به همین دلیل روسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان‌های بخش های قضایی حساب کردن می‌رود همراه خود رفتن به میدانی تمام توان شخصی را در داخل حمایت قضایی به همین دلیل آنها خواهند شد مشارکت در اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت هیچ شرایطی {اجازه} ندهند کدام ممکن است واحد تولیدی به همین دلیل چرخه تأمین بیرون شود.

وی یکپارچه داد: اقدام دیر یا زود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین شناسی، توجه داشتن بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر توالی‌های خدمت رسان {در این} زمینه، برخورد شدید همراه خود اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهم زنندگان ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت روانی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان، آگاه باشید شدید به صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش همراه خود بهره مندی از قابلیت شوراهای رفع اختلاف به همین دلیل حیاتی ترین مسایل مورد تاکید است.

وی یکپارچه داد: هسته‌های جهادی بخشایش، روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه جماعت، صلح یاران، ریش سفیدان، بزرگان قبایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای مددکاری مراجع انتظامی، به کاهش زمان معامله با ها و متوقف کردن اطاله دادرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش واحدهای ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاضدت ویژه به ویژه در داخل محل های کار ارائه دهندگان الکترونیک قضایی به همین دلیل نه اشیا مورد پیگیری است.

به گزارش ایرنا، در داخل یکپارچه این مونتاژ حاضران به مقوله ای نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادت شخصی پرداختند.