۸۸۰ تن گوشت در داخل کپک قالب ضیافت در داخل تبریز dishing out شدمنوچهر رحمانی روز شنبه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا اظهار کرد: به همین دلیل این {مقدار} گوشت پرداختی در داخل استان ۶۸۰ تن گوشت خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تن گوشت خوک {بوده است} بعد از همه سایر اقلام درست مثل برنج سه هزار تن، شکر تجارت 5 هزار تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر خانواده یکهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تن در داخل آذربایجان ژاپنی dishing out شد.

وی یکپارچه داد: اکنون در داخل صورت خواستن آمادگی تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out مرحله دوم قالب ضیافت در داخل آذربایجان ژاپنی هستیم.

وی افزود: هزینه مصوب خروس {هر} کیلو ۳۱هزار تومان، خروس منجمد ۲۰هزار تومان، هزینه گوشت بین المللی {هر} کیلو ۱۰۵هزار تومان، گوشت خوک گوساله ۹۵هزار تومان، گوشت گوسفند منجمد ۸۵هزار تومان، برنج تایلندی ۱۲هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان، هندی ۱۸هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستانی ۲۰هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان، شکر در داخل معامله بسته های ۳ کیلویی ۴۳هزار تومان تهیه می تواند باشد.

رحمانی خاطر آرم کرد: در داخل ۲ هفته منتهی به اسفند ماه 12 ماه قبلی نیز در داخل جهت تامین اقلام ابتدایی هم استانی ها یکهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ تن خروس منجمد، ۲۰۰ تن گوشت خوک منجمد در داخل خرده فروش های زنجیره ای، تعاونی های خوردن، تعاونی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مباشرین مرحله شهرستان ها dishing out شد.

وی افزود: برنج 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ تن، روغن خوراکی ۲هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ تن، روغن صنوف ۱۰ هزار تن، قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر، یکهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ تن در داخل مرحله آذربایجان ژاپنی به افراد تهیه شد.