۶۵۱ میلیارد ریال در نظر گرفتن دهیاری‌های خراسان جنوبی واریز شدعالیه خواجوی روز یکشنبه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: این اعتبار در داخل زمینه رشد زیرساخت‌های روستاهای استان خراسان جنوبی قیمت شده است.

وی ممکن است حتی به همین دلیل اجرای ۳۰۵ قالب همراه خود نمره اعتبار بالغ بر ۳۶۹ میلیارد ریال به همین دلیل سوی دهیاری‌های استان در داخل 12 ماه قبلی خبرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این چالش‌ها در داخل سرفصل‌های بهسازی معابر (جدول‌گذاری، زیرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت)، ترکیبی‌آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاص شدن از شر آب‌های سطحی، اجرای دیوار حفاظتی، پایان دادن ساخت پایگاه شومینه‌نشانی، رشد پارک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی آرامستان‌ها {بوده است}.

مدیرکل محل کار امور کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای استانداری خراسان جنوبی تصدیق شد: اخذ مجوز شرکت ۵۲ روستای بالای ۲۰ خانواده دارای شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده دهیاری با استفاده از وزارت ملت در داخل 12 ماه قبلی مشارکت در شد کدام ممکن است {در حال حاضر} تصمیم گیری در مورد دهیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح اخذ شناسه سراسری شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری جهت واریز نمره اعتبار در داخل جاری مشارکت در است.

خواجوی شکسته نشده داد: همراه خود این انواع مجوز صادره جدیدترین، انواع دهیاری سرزنده خراسان جنوبی به ۹۴۹ دهیاری رسید.

وی ذکر شد: پیگیری گرفتن اعتبار جزء سه تبصره ۱۶ مقررات امور مالی در داخل 12 ماه ۱۴۰۰ برای اعطای تسهیلات کم‌بهره به روستاییان در داخل بخش توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشعابات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت به مبلغ ۲۷۸ میلیارد ریال نیز مشارکت در شد کدام ممکن است به همین دلیل گذشته تاریخی ابلاغ سهمیه استان انواع هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶ نفر، مبلغ ۱۲۲ میلیارد ریال به همین دلیل موسسه مالی‌های کار کردن تسهیلات اکتسابی کرده‌اند.

خواجوی افزود: ممکن است حتی 12 ماه قبلی هشت اسباب بازی خودروی عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی به دهیاری‌های استان اختصاص یافته است.

{در حال حاضر} ۳۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۳ نفر براساس سرشماری 12 ماه ۱۳۹۵ در داخل {مناطق} کشاورزی استان خراسان جنوبی مسکن می‌کنند کدام ممکن است بیش به همین دلیل ۴۰ شانس گروه این استان مرزی را تشکیل می‌دهند.

استان خراسان جنوبی منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۰ آبادی دارای سکنه دارد کدام ممکن است ۹۴۹ روستا دارای دهیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده گمشده دهیاری هستند.