۲۰۰ روز به همان اندازه انتخابات میاندوره ای آمریکا؛ {شرایط} بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکرات‌ها رو به رفتن به گلدانوب خبری سی ان ان سازگار با پیشرفته ترین و پیشرفته ترین دموکرات محیط بایدن عصر پنجشنبه به وقت منطقه ای در داخل گزارشی عالی تجزیه و تحلیل به همین دلیل چهارنظرسنجی پایان یافته در داخل خصوص میزان شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن بایدن فراهم کردن کرده است کدام ممکن است نمایشگاه ها تنها واقعی ۳۹ شانس به همین دلیل مردمان آمریکا کار کردن او می رود را تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ شانس به همین دلیل او می رود {ناراضی} هستند.

این ارقام تمایز چندانی همراه خود {متوسط} تجزیه و تحلیل های ماه مارس کدام ممکن است تایید کار کردن بایدن را ۴۰ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم  تایید او می رود را ۵۴ شانس نماد می داد، ندارد.

این خبر بدی برای دموکرات هایی است کدام ممکن است همانطور گذشته تاریخی چسبیده شده ، {سرنوشت} انتخاباتی آنها خواهند شد به صورت فوری به درجه شهرت رئیس جمهوری شرح داده می شود.

در داخل 12 ماه ۲۰۱۸، انواع {متوسط} به همین دلیل انگشت ارائه کرسی های سنا در داخل روزی کدام ممکن است درجه شهرت رئیس جمهوری آمریکا خیلی کمتر به همین دلیل ۵۰ شانس بود، ۳۷ کرسی بود.

در داخل دانشکده کوئینیپیاک کدام ممکن است روز چهارشنبه آشکار شد نیز {شرایط} برای بایدن عالی نخواهد بود. تنها واقعی  ۳۳ شانس به همین دلیل شهروندان آمریکا  را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ شانس رای دهندگان گزارش عنوان شده کار کردن او می رود را تایید می کنند.

به همین دلیل سوی نه شانس {افرادی که} کار کردن بایدن شناخته شده به عنوان رییس جمهور را فقط تایید می کنند تنها واقعی ۱۸ شانس است، {در حالی که} بیش به همین دلیل 2 برابر این انواع مخصوصاً ۴۳ شانس  به همین دلیل افرادی است کدام ممکن است  از نزدیک به همین دلیل این کار کردن {ناراضی} هستند.

این حاکی به همین دلیل سوراخ عظیم بین 2 طرف است. در داخل انتخابات میان فاصله ای معمولا اشخاص حقیقی پرشور رای می دهند. این درحالی است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است هیچ رویدادی در داخل افق جلو {وجود ندارد} کدام ممکن است گزینه داشته باشد اوضاع را به نفع بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکرات ها اصلاح دهد.

گزارش ها این هفته نزدیک به تورم در داخل آمریکا کدام ممکن است نماد می داد این تورم مقایسه شده است همراه خود 12 ماه قبلی ۸.۵ شانس بهبود داشته است فینال ضربه به دولتی بود کدام ممکن است سعی می تدریجی بگوید سیستم مالی آمریکا در داخل جاری یادآور حیات است.

فینال جهش ویروس کرونا درحال بهبود ابتلا به این ویروس در داخل فراوان به همین دلیل ایالت های آمریکا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا برای از سرگیری الزامات ورزشی {ماسک} در داخل تور ها، ناامیدی هایی را می خواهند داشته است.

اگرچه کار کردن بایدن در برابر این نبرد اوکراین فقط در مورد مورد تایید مردمان آمریکا است با این وجود های مکرر نماد می دهند کدام ممکن است سیستم مالی فاز اعظم افکار شهروندان آمریکا را به شخصی اختصاص دانش است.

بطور مختصر می توان اظهار داشت در داخل روزی کدام ممکن است انتخابات میان فاصله ای در دسترس می تواند، دموکرات ها همراه خود {شرایط} تاریکی مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ سیگنال ای به همین دلیل آفتاب امید برای دموکرات ها دیده نمی شود.

به گزارش ایرنا، ۴۶۹ کرسی کنگره ایالات متحده آمریکا (شامل می شود ۳۴ کرسی به همین دلیل ۱۰۰ کرسی سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان) برای انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۲ (۱۷ آبان ۱۴۰۱ ) به رای گذاشته می‌شود.

جمهوری خواهان نیاز به تنها واقعی 5 کرسی در داخل مجلس نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی کرسی در داخل سنا به انگشت آورند به همان اندازه اکثریت قریب به اتفاق شخصی را در داخل هر کدام مجلس خرید کنند. این نشان می دهد که اگر دموکرات ها می خواهند در داخل 12 ماه جاری مدیریت شخصی را بر کنگره نگه داشتن کنند، فرصتی برای نامناسب ندارند.

هم اکنون دموکرات ها همراه خود افتخار داشتن ۲۲۱ کرسی به همین دلیل ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، اکثریت قریب به اتفاق را دراین مجلس در فرماندهی شخصی  دارند؛ با این وجود در داخل مجلس سنا تنها واقعی همراه خود 2 کرسی خیلی کمتر، ۴۸ کرسی به همین دلیل ۱۰۰ کرسی این مجلس را در داخل اختیار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوریخواهان ۵۰ کرسی در داخل سنا دارند لذا حتی عالی رای در داخل سنا، فوق العاده تصمیم گیری کننده است.

در داخل انتخابات ۲۰۲۲ حدس و گمان به ۱۴ کرسی دموکرات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ کرسی جمهوری‌خواهان در داخل رقبا میان‌فاصله‌ای سنا به رای گذاشته شود.

ترکیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرسی‌هایی کدام ممکن است حدس و گمان به {در این} انتخابات به رای گذاشته شود، {اهمیت} دارد چرا کدام ممکن است می‌تواند اکثریت قریب به اتفاق این 2 حزب اولیه آمریکا را در داخل کنگره خرس تاثیر قرار دهد.

علاوه بر این آن قرار است، برخی اعضای موجود کنگره هم معنی به ندارند موارد نه وارد رقبا شوند به گونه‌ای کدام ممکن است به همان اندازه اکتبر ۲۰۲۱، ۲۹ عضو کنگره شامل می شود 5 عضو سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفتن کرده‌اند کدام ممکن است برای انتخاب کردن مجدد نمایندگی نخواهند کرد.

۱۷عضو اعم به همین دلیل 5 سناتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ مشاور، بازنشستگی شخصی را گفتن کرده‌اند. {هر} 5 عضو بازنشسته سنا جمهوری‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ایالت‌های کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، اوهایو، آلاباما را انتخاب کنید و انتخاب کنید میسوری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل اعضای بازنشسته مجلس نمایندگان، هشت نفر دموکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نفر نه جمهوری‌خواه هستند.

۱۲ عضو مجلس نمایندگان آمریکا برای تصدی پست‌های نه نامزد می شوند. 4 جمهوری‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه دموکرات به‌دنبال کرسی‌های مجلس سنای آمریکا، عالی جمهوری‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی دموکرات برای تصدی راهنمایی، عالی جمهوری‌خواه برای تصدی پست وزارت خارجه ایالتی، عالی دموکرات برای شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی دموکرات هم برای تصدی دادستانی ایالتی نامزد می‌شوند.

هیچ عالی به همین دلیل اعضای سنای ایالات متحده آمریکا برای مناصب نه نامزد نمی‌شوند.

{شصتمین} انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز سه‌شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۴ برابر همراه خود ۱۵آبان ۱۴۰۳خواهد بود. به دست آورد انتخابات ۲۰۲۴، ورزش ریاست‌جمهوری شخصی را پس به همین دلیل تحلیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل گذشته تاریخی ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ (۱۱ بهمن ۱۴۰۳)به همان اندازه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۹ (۱۱ بهمن ۱۴۰۷) مشارکت در خواهد داد.

بایدن روز انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا ۸۱ ساله خواهد بود، {در حال حاضر} مسن ترین شخص در داخل گذشته تاریخی آمریکا است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان رئیس جمهوری تصمیم گیری در مورد شده است.