۱۱۰۰ هکتار پایین برای نهضت سراسری مسکن در داخل استان همدان تامین شدبه گزارش ایرنا؛ “علیرضا قاسمی‌فرزاد” عصر شنبه در داخل آئین تحریک کردن عملیات دولت ۵۰۲ واحد مسکونی ساختار نهضت سراسری مسکن {در شهر} ملایر افزود: ساختار احداث 4 میلیون مسکن در داخل مرحله ملت شیفته پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} هدفگذاری شده کدام ممکن است به دلیل این انواع ۱۰۰ هزار واحد مسکونی سهم استان همدان است.

وی همراه خود خاص اینکه تدابیر اجباری برای احداث این انواع واحد مسکونی در داخل کپک ساختار نهضت سراسری مسکن در داخل مرحله استان اندیشیده شده است، افزود: به همت فرماندار ویژه ملایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} اسباب بازی‌های {مرتبط} پایین اجباری برای احداث ۵۰۲ واحد مسکونی {در این} شهرستان تامین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله عملیات دولت آن قرار است به راه اندازی شد.

استاندار همدان خاص کرد: نزدیک به نامگذاری مانترا 12 ماه، امسال راه اندازی ۲۳ هزار حرفه در داخل استان همدان هدفگذاری شده کدام ممکن است {مدیران} اسباب بازی‌های دولت نیاز به برای نتیجه گیری این میزان اشتغال، جهادی حرکت کنند.

قاسمی‌فرزاد ذکر شد: بلافاصله جایگزین پرداختن به امتیازات {حاشیه}‌ای را {نداریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سایه اتحاد، همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام، نرم افزار‌های توسعه استان را در داخل پیش گرفته‌ایم.

وی ممکن است همچنین در موضوع دستاوردهای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} در داخل بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان}، گفت: آمار نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر قابل انتساب به سویه اومیکرون در داخل ملت آمریکا پس به دلیل 4 ماه {درگیری}، ۲۰۰ هزار نفر، در داخل ملت آلمان پس به دلیل سه به همان اندازه 4 ماه {درگیری} ۲۰ هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ملت ایران پس به دلیل ۲ ماه {درگیری}، ۶ هزار نفر است.

استاندار همدان افزود: تأمین ۶ سبک واکسن کرونا به همت فرزندان این سرزمین سبب شد به همان اندازه ملت در داخل بخش تأمین واکسن رتبه نخست در داخل جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام {دوازدهم} را در این کره خاکی خرید تنبل.

قاسمی‌فرزاد در موضوع تامین کالاهای ابتدایی افراد در داخل ساعت شب عید، خاص کرد: عید امسال با بیرون دغدغه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود کالاهای ابتدایی برگزار شد.

وی یکپارچه داد: افراد ما لایق عالی ارائه دهندگان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به ارائه دهندگان ارزشمندی به ممکن است فراهم کردن شود.

استاندار همدان ممکن است همچنین ملایر را شهرستانی در معرض خطر همراه خود مردم ولایت‌مدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعدادهای خارق العاده دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ملایر آن را به راه اقتصادی، معدنی، {مبلمان} منبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشمش قابل توجه حائز {اهمیت} در داخل مرحله سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است.

به گزارش ایرنا؛ {در این} آئین عملیات دولت ۵۰۲ واحد در داخل کپک ساختار نهضت سراسری مسکن همراه خود اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان به راه اندازی شد.