۱۱۰هزار دُز واکسن کرونا در داخل گیلانغرب تزریق شدبه گزارش خبرنگار ایرنا، «حشمت رضایی» عصر یکشنبه در داخل نشست شورای آموزش گیلانغرب همراه خود ادعا این خبر افزود: حتی می تواند ۲۶ شانس گروه سنی 5 به همان اندازه ۱۲ 12 ماه علیه ویروس کرونا واکسینه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید  پیش بینی می شود خانوارها استقبال بیشتری به حرکت آورند.

وی تصدیق شد: حتی می تواند ۱۰ میلیارد ریال نمره اعتبار برای احداث ۲زمین ورزشی باغ غیر واقعی در داخل شهرگیلانغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمست اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی زمین پوش سالن ورزشی فاز گواور هم در داخل مرحله تصمیم گیری پیمانکار است.

سرپرست فرمان گیلانغرب ذکر شد: پس به دلیل سه 12 ماه وقفه به دلیل {شرایط} کرونا امسال {مراسم} تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل به دلیل مقام مربی به تعیین کنید ویژه برگزار خواهد بود.

سرپرست اداره تمرین وپرورش گیلانغرب هم به دلیل تصمیم گیری در مورد شهرستان گیلانغرب شناخته شده به عنوان پایلوت شهرستان های غربی جهت برگزاری آزمون سراسری خبرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۱۱حوزه ویژه خوهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادران درنظر گرفته شده به همان اندازه منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۲ داوطلب طی روزهای ۱۵ و۱۶ اردیبهشت در داخل آزمون اجاره دادن آموزش باهم اکنون نیست {در این} شهرستان رقبا کنند.

حجت الاسلام مجتبی فاطمی نسب امام جمعه گیلانغرب هم در داخل سخنانی گوش دادن به مسایل تربیتی، رسیدگی فضای دانشکده ها در داخل جهت پیشگیری به دلیل {آسیب} ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید ابزار های مدون در داخل همه شما زمینه ها را برای پیشبرد {اهداف} دانشگاهی وپرورشی را مورد تاکید قرار داد.

گیلانغرب در داخل غرب کرمانشاه بیش به دلیل ۷۲ هزار نفر باند دارد.