۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۴ متر {مربع} به فضاهای دانشگاهی استان مرکزی افزوده شد«حسین محمدی» روز یکشنبه در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایرنا افزود: این فضاهای دانشگاهی 12 ماه قبلی در داخل کپک ۱۵ قالب همراه خود ۸۰ گروه درس شیفته خیران استان مرکزی ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اداره کامل آموزش استان عرضه شد.

وی یکپارچه داد: عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۰ خیر دانشگاه ساز در داخل امر خداپسندانه ایجاد فضاهای دانشگاهی در داخل استان مرکزی ورزش دارند.

مدیرکل نوسازی، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز دانشکده ها استان مرکزی خاطرنشان کرد: خیران دانشگاه ساز این استان در داخل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین مسابقه خیران دانشگاه ساز استان ۷۰۰ میلیارد ریال اختصاص داده شده شدند کدام ممکن است ۶۵۰ میلیارد ریال این دارایی ها اقتصادی تا به امروز محقق شده‌است.

محمدی اظهار داشت: تلاش خیران دانشگاه ساز در داخل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین مسابقه خیران دانشگاه ساز نسبت به مسابقه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم ۶۸ شانس بهبود یافته‌ است.

وی بازگشت به شد: خیران دانشگاه ساز استان مرکزی در داخل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین جشنوراه خیران دانشگاه ساز استان ۴۱۶ میلیارد ریال اختصاص داده شده شده‌ بوده اند.

۲۲۷ هزار داده ها آموز در۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۹ قلب دانشگاهی در داخل استان مرکزی به تحصیل اشتغال دارند.