۱۰ راهکار معرفی شده به همین دلیل سوی رئیس قوه قضاییه به سیستم‌های حاکمیتی جهت پیشبرد امر قضازداییبه گزارش ایرنا به همین دلیل وسط رسانه قوه قضاییه،  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در داخل گردش این نشست ضمن تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت ولادت همراه خود سعادت سبط نبی اکرم (ص) امام حسن مجتبی (ع)، فقط در مورد موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد ویژه معاونت‌های حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس وزارتخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های حاکمیتی در داخل ابزار‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق جهت پیشبرد کلیه امور حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس سیستم‌های متبوع شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر حُسن اجرای آن خواهد شد‌ها، اظهار کرد: معاونت‌های حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس وزارتخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های حاکمیتی شناخته شده به عنوان {حلقه} واسط تشکیلات شخصی همراه خود مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم قضایی، ایفاگر وظیفه‌های خطیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی نظیر اقامه دعوی، تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت به همین دلیل دعاوی کیفری، حقوقی، اجرایی، ثبتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد ارتباط مستمر همراه خود نهاد تقنینی ملت در داخل راستای پیشبرد {اهداف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار‌های سیستم متبوع شخصی هستند.

رئیس سیستم قضا در داخل یکپارچه به خاص راهکارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکاتی کلیدی در داخل باب پشتیبانی کارآیی معاونت‌های حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس وزارتخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های حاکمیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت‌آفرینی آن خواهد شد‌ها در داخل پیشبرد امر قضازدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش وارد کنید {پرونده}‌ها به سیستم قضایی، تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اتصال مشخصاً به ۱۰ دستورکار شناسایی شد.

استخراج آمار مدوّن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقن پیرامون میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل از {پرونده}‌های قضایی {مرتبط} همراه خود سیستم‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی؛ تفکیک {پرونده}‌های حقوقی {مرتبط} همراه خود سیستم‌ها به لحاظ طرفیّت (طرف معما رقابت)؛ {آسیب}‌شناسی توضیحات تشکیل {پرونده}‌های قضایی لَه هر دو علیه سیستم‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی؛ انتخاب {پرونده}‌های {مرتبط} همراه خود سیستم‌ها در گذشته به همین دلیل صدور آراء را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام قضایی در کنار آن خواهد شد‌ها؛ تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکیک سیستم‌هایی کدام ممکن است اساساً بیشترین دادخواست مردم با توجه به آن خواهد شد‌ها در داخل دیوان اجرایی مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً بیشترین ابطال مصوبات {در این} دیوان به آن خواهد شد‌ها اختصاص دارد؛ ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسدود کردن} بسترهایی کدام ممکن است سبب می‌شود علیه منصفانه سیستم اساساً بیشترین دادخواست در داخل دیوان اجرایی سند شود؛ نیاز تدوین لایحه دفاعیه قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستدل شیفته معاونین حقوقی سیستم‌ها در داخل گردش معامله با‌های قضایی؛ {آسیب}‌شناسی دلایلی کدام ممکن است سبب می‌شود احکام قضایی علیه سیستم دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی صادر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دقت‌تذکر معاونت‌های حقوقی سیستم‌ها در داخل فراهم کردن تقاضا‌های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری بود کدام ممکن است رئیس قوه قضاییه در داخل نشست هم‌اندیشی همراه خود معاونین حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس سیستم‌های دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای حاکمیتی در داخل راستای موقعیت‌آفرینی آن خواهد شد‌ها در داخل پیشبرد امر قضازدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش وارد کنید {پرونده}‌ها به سیستم قضایی، مطرح کرد.

رئیس عدلیه در داخل یکپارچه این نشست، همراه خود تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح {هر} منصفانه به همین دلیل دستورکارهای مطرح شده در داخل راستای پشتیبانی کارآیی معاونت‌های حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس وزارتخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های حاکمیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت‌آفرینی آن خواهد شد‌ها در داخل پیشبرد امر قضازدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش وارد کنید {پرونده}‌ها به سیستم قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن {پرونده}‌های قضایی {مرتبط} همراه خود سیستم‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی در داخل کپک صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش، در گذشته به همین دلیل صدور رأی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم جیب دادگاه، به همین دلیل جمیع جهات اعم به همین دلیل مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمادی، دارای مزیت قابل‌آگاه باشید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت معاونت‌های حقوقی سیستم‌ها در داخل نتیجه گیری این بسیار مهم {برجسته} است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای فقط در مورد موقعیت ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برجسته} دیوان اجرایی در داخل معامله با‌ به‌ شکایات، تظلمات‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات‌ افراد‌ نسبت‌ به‌ مأمورین‌ هر دو موارد هر دو آیین‌نامه‌های‌ دولتی‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید احقاق‌ حقوق‌ آن خواهد شد‌ها طبق دستور‌ یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} مقررات ابتدایی، اظهار کرد: معاونت حقوقی منصفانه سیستم دولتی هر دو حاکمیتی می‌تواند در داخل ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسدود کردن} بسترهایی کدام ممکن است سبب می‌شود علیه سیستم مزبور در داخل دیوان اجرایی دادخواست سند شود، موقعیت چشمگیری را ایفا تنبل.

رئیس سیستم قضا افزود: خواهد شد موقعیت معاونت حقوقی منصفانه سیستم دولتی هر دو حاکمیتی در داخل متنبّه کردن مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست‌اندرکاران سیستم مزبور در داخل راستای توقف به همین دلیل صدور مصوبات مغایر همراه خود رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین وحقوق افراد قابل توجه حائز {اهمیت} است.

رئیس قوه قضاییه در داخل یکپارچه به تشریح مقوله {اهمیت} حفاظت مستدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتمند معاونت‌های حقوقی در داخل موعد معامله با به {پرونده}‌های قضایی {مرتبط} همراه خود سیستم متبوع‌شان تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حفاظت متقن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوان به همین دلیل سوی آن خواهد شد‌ها را موجب راه اندازی پیامدهایی به همین دلیل قبیل کثرت تقاضا‌های اعمال ماده ۴۷۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاله دادرسی دانست.

قاضی‌القضات در داخل همین راستا افزود: وقتی رأی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمی علیه منصفانه سیستم دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی صادر می‌شود بعضاً همراه خود لوایح دفاعیه‌ای به همین دلیل سوی معاونت‌های حقوقی آن خواهد شد سیستم‌ها مواجه‌ایم کدام ممکن است به همین دلیل اتقان فراوان برخوردار به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به تقاضا‌های اعمال ماده ۴۷۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدیدنظری برمی‌خوریم کدام ممکن است از هر نظرً ناظر بر مفاد دادنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رأی صادره به نظر نمی رسد که باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در داخل یکپارچه نشست هم‌اندیشی همراه خود معاونین حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس سیستم‌های دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای حاکمیتی ضمن تصریح درخصوص نیاز عالی در دسترس بودن لوایحی کدام ممکن است به همین دلیل سوی سیستم‌ها برای تصویب به مجلس قرار داده می‌شوند، بر موقعیت معاونت‌های حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس سیستم‌ها در داخل بدون در نظر گرفتن پخته‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی‌تر در دسترس بودن ساختار‌هایی شناسایی شد مجلس مطرح می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نحوی به همین دلیل انحاء همراه خود سیستم‌های دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی {مرتبط} هستند.

رئیس قوه قضاییه خواهد شد به معاونین حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس سیستم‌های دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی واقع مفید کرد امر تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقی سازی امتیازات {مرتبط} همراه خود سیستم‌های متبوع شان برای افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکلای آن خواهد شد‌ها پیشقدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگام باشند به همان اندازه بدین‌آماده سازی جایگزین به همین دلیل بدخواهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بداندیشان برای موج رانندگی پیرامون امتیازات سلب شود.

رئیس گروه بررسی کردن کل شما ملت نیز {در این} مونتاژ فقط در مورد نیاز {حذف} عناوین مجرمانه غیر ضرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش مجازات‌های حبس در داخل لوایح پیشنهادی سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای حاکمیتی، به {ضمانت} اجراهای کیفری کدام ممکن است وزارتخانه‌ها برای لوایح شخصی پیشبینی می‌کنند شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پیشبینی {ضمانت} اجرای کیفری در داخل لوایح اصلاح شده به همین دلیل سوی وزارتخانه‌ها، موارد را بر روی دوش قوه قضاییه می‌گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در داخل حالی است کدام ممکن است «{حذف} عناوین مجرمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش مجازات‌های حبس» به همین دلیل پوشش‌های عمومی نظام است کدام ممکن است نیاز به رعایت شود.

خداییان بر نیاز مستندسازی اموال سیستم‌ها نیز تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در حال حاضر} اموال اکثر سیستم‌های دولتی هر دو گمشده {سند} هستند هر دو {سند} آن خواهد شد‌ها بر مقدمه مقررات حدنگار تولید نشده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه نیز {در این} مونتاژ فقط در مورد آثار سازنده تفاهم‌نامه‌ای کدام ممکن است ۳ 12 ماه پیش میان معاونان حقوقی قوای سه گانه در داخل ماده «تنقیح رهنمودهای قانونی» منعقد شد، عنوان کرد: سیستم قضایی به همان اندازه بلافاصله در داخل تعداد زیادی از اشیا به همین دلیل این تفاهم‌نامه استفاده بیشتر از کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار است کدام ممکن است سایر سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌ها نیز در داخل زمینه اجرای مفاد این تفاهم‌نامه همراه خود جدیت بیشتری حرکت کنند.
وی خواهد شد معاونت‌های حقوقی را شاقول اصلاح فعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصراف فعل {مدیران} دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند تشکیل شورای توافق معاونان حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارلمانی قوای سه گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های تابعه شد.

حجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین «قدرتی» خواهد شد فقط در مورد مسائل آورده شده در داخل پی تصویب برخی لوایح سیستم‌های مختلف، نیازمند آن خواهد شد شد کدام ممکن است سیستم‌های مختلف هنگام اصلاح لوایح پیشنهادی شخصی، در داخل صورتی کدام ممکن است به اشیا قضایی برخوردند، حتما آن خواهد شد را همراه خود قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر دادگستری در میان بسیاری بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر مشورتی عدلیه را اخذ کنند.

معاون پارلمانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیز {در این} مونتاژ طی سخنانی ضمن تحسین به همین دلیل انجام سیستم قضا در وسط دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی فاصله وظیفه شخصی شناخته شده به عنوان رئیس قوه قضاییه، همراه خود روحیه انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اِشراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید احاطه فراوان بر امتیازات، کارهای قابل توجه ارزنده‌ای مشارکت در اطلاعات است.

«سیدمحمد حسینی» در داخل یکپارچه موقعیت معاونان پارلمانی را تحکیم پیوندهای پیوندی میان قوای سه گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد پشتیبانی همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌افزایی میان ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی انتخاب مرحله ورود نمایندگان مجلس به شخص خاص رئیس‌جمهور جهت {انتقال} مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز‌هایشان را یکی در همه ابزار‌های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به همان اندازه بلافاصله ۲۲۹ نفر به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت با بیرون {واسطه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر به سر، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب مشخص شده تمیز کردن با رئیس‌جمهور منتقل کرده‌اند.

معاون پارلمانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به اکتسابی بازخورد مشاور‌های شهرهای مختلف پیش به همین دلیل مشارکت در سفرهای استانی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار نیز شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پیش به همین دلیل مشارکت در سفرهای استانی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار، بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز‌های نمایندگان استان‌های مشخص شده اکتسابی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل گردش بازدید، {تا آنجا که} {شرایط} مقدور باشد یا نباشد نسبت به آن خواهد شد امتیازات تعیین‌گیری خواهد بود.

«جعفری» معاون نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق معاونت پارلمانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، ضمن تحسین به همین دلیل چابکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرکاری شخص خاص رئیس قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه سیستم قضا در وسط دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی اظهار کرد: وجود واقعاً احساس در همسایگی، می‌تواند موجب امیدواری تعداد زیادی از افراد شود.

وی فقط در مورد اصل چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در داخل خصوص {حذف} {تشریفات} مرسوم به همین دلیل ابزار‌های رئیس قوه قضاییه ذکر شد: مقوله جلوگیری از {تشریفات}، به همین دلیل دیرباز در داخل مشی رئیس عدلیه {وجود داشته است}.

«احمدی لاشکی» معاون امور مجلس وزارت آموزش نیز همراه خود تحسین به همین دلیل انجام قوه قضاییه طی مدت زمان جدیدترین در داخل زمینه‌های مختلف، عنوان کرد: بلافاصله ایده ها عادی گروه ایده دارد کدام ممکن است قوه قضاییه در داخل کمال استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعیت به ایفای موقعیت شخصی در داخل بخش‌های مختلف می‌پردازد.

وی خواهد شد به همین دلیل آمادگی وزارت آموزش جهت پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت برای اجرای مفاد {سند} دگردیسی قضایی خبر داد.

«قوامی» معاون امور مجلس وزارت سیستم مالی نیز در داخل سخنانی، متعهد شدن تدابیر قوه قضاییه در وسط دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی پیرامون ضابطه‌مند شدن ورود به دادستان‌ها به ماده واگذاری نمایندگی‌های دولتی را ستود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند انتخاب برگزاری جیب دادگاه‌های {تخصصی} در داخل بخش‌های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون به صرفه شد.

«درگاهی» معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در داخل سخنانی، ضمن تحسین به همین دلیل اقدامات قوه قضاییه در وسط دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی کدام ممکن است امید را در داخل دل افراد اقامت کرده است، ذکر شد: امیدواریم همراه خود همکاری سیستم قضایی بتوانیم ایمنی غذایی ملت را روزانه افزایش یافته ببریم.

وی ضمن تحسین به همین دلیل اقدامات صورت گرفته شیفته قوه قضاییه در داخل زمینه {سند} دار کردن اراضی کشاورزی اظهار کرد: یکی در همه ابزار‌های وزارت جهاد کشاورزی، {سند} دار کردن تمامی پایین‌های کشاورزی به همان اندازه نوک پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} است.

درگاهی خواهد شد به همین دلیل دردسر‌های قوه قضاییه در داخل زمینه کنار آمدن با توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای {غیرقانونی} در داخل حریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستر رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد سواحل دریا تقدیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند استمرار این الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} شد.

۱۳۵۲