گزارش‌های حقوق بشری آمریکا ریاکارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحرافی استبه گزارش روز پنجشنبه ایرنا، کاظم غریب‌آبادی در داخل پاسخ به تخلیه گزارش هر سال حقوق بشر در داخل کشورهای مختلف، به دلیل جمله ایران، در داخل 12 ماه ۲۰۲۱ به دلیل سوی آمریکا افزود: کشوری کدام ممکن است عجیب ترین ناقض حقوق بشر مردمان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت های نه در داخل درجه جهان است، صلاحیت اظهارنظر نزدیک به سناریو حقوق بشر در داخل سایر مکان های بین المللی را ندارد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ضمن ریاکارانه مطالعه این اقدام آمریکا، فراهم کردن گزارش‌های هر سال حقوق بشری به دلیل سوی این ملت را هدف به سمت راه اندازی انحراف به دلیل کلمه محله جهان به نقض‌های فاحش حقوق بشر به دلیل سوی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوسازی دروغین به دلیل شخصی در داخل بخش حقوق بشر خواند.

غریب آبادی ضمن رد محتوای مشابه با ایران {در این} گزارش، به دلیل سناریو حقوق بشر در داخل آمریکا ابراز دلخوری کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در داخل 12 ماه ۲۰۲۱ محله آمریکا همچنان به دلیل تبعیض نژادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی مبارزه کردن برد، پناهجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجران کشف نشده خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزارهای بزرگ قرار داشتند، بیشترین استفاده را ببرید زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های ظالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر انسانی یکجانبه علیه برخی مکان های بین المللی شاخص بارز پوشش بین المللی آمریکا بود، رفتارهای خشونت آمیز پلیس همراه خود مردمان یکپارچه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی انشعاب کشف شد، حقوق زندانیان اصولاً به دلیل در گذشته نقض گردید، انواع بی خانمان ها اصولاً شد، حق سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت مردمان بخاطر سوء {مدیریت} در داخل مفهوم کرونا مستعد قابل توجه قرار گرفت، نمره اعتبار نظام قضایی آمریکا به کاهش کشف شد، همچنانکه اعتقاد محله جهان به دموکراسی یانکی نیز رو به به کاهش قابل توجه است.