گروه همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی در داخل بهبود سیستم مالی ایفای موقعیت می تدریجیبه گزارش ایرنا، محمدرضا تازیکی عصر شنبه در داخل {حاشیه} نشست {تخصصی} گروه همیاری شهرداری‌های استان همراه خود استاندار خراسان رضوی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران افزود: در داخل  نشست در این زمان جدا از فراهم کردن ابزار های 12 ماه ۱۴۰۱، مسایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن کارهای انشعاب پشتیبانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت آفرینی گروه همیاری بر بهبود سیستم مالی استان ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت‌های این گروه مصوب شد.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در داخل استفاده از به همین دلیل شهرک حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خواف همراه خود راه اندازی بیش به همین دلیل سه هزار جایگزین شغلی بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر بلافاصله {در این} قلمرو {محروم} مرزی، {بهره وری} بازارچه های مرزی استان، صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات به همین دلیل کشورهای افغانستان، پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان  را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود همکاری همراه خود کشورهای همسایه به همین دلیل جمله ساختار های است کدام ممکن است گروه همیاری شناخته شده به عنوان متولی نیاز به ایفای موقعیت تدریجی.

مدیرعامل گروه همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی یکپارچه داد: تهیه، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات گاز کدام ممکن است گروه متولی آن خواهد شد در داخل {مناطق} مرزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تجارت گردشگری به همین دلیل اکنون نیست ماموریت‌های این گروه در داخل 12 ماه جاری است.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبات این مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل استاندار در داخل بخش تهیه، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات گاز، مقرر شد پیگیری های مورد نیاز در داخل بخش بهبود ورزش‌های گروه با استفاده از همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق همراه خود نمایندگی سراسری چاپ شده فرآورده های نفتی استان مشارکت در شود.
تازیکی یکپارچه داد: در داخل راستای بهبود همکاری‌های مقرون به صرفه همراه خود تاجیکستان نیز مقرر شد همراه خود توافق معاونت توافق امور مقرون به صرفه استانداری خراسان رضوی این امر تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود یابد.
وی فقط در مورد تعیین برای انشعاب همکاری‌های صنایع، تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارخانجات اقتصادی محلی در داخل جهت تامین نیازهای عمرانی شهرداری های استان، افزود: همکاری صنایع محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص تسهیلات ویژه برای تامین نیازهای شهرداری‌ها مشتاق در مورد گروه همیاری شهرداری های خراسان رضوی، دستاوردهای خوبی برای شهرداری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بیش به همین دلیل پیش تجارت استان در داخل برخواهد داشت.
تازیکی افزود: بیشترین استفاده را ببرید قابلیت، {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از به همین دلیل معادن راکد، موقعیت آفرینی در داخل بخش تسهیلگری معنی استفاده از به همین دلیل معادن افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری به همین دلیل توان اکنون نیست اسباب بازی های دارای قابلیت استان همراه خود میل تامین از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی درآمدهای ایمن برای شهرداریها به همین دلیل اکنون نیست ماموریت‌های این گروه در داخل 12 ماه جاری است.