کشورهایی در سراسر جهان که واکسن COVID-19 را هدف گرفته اند


برای هر کشور ما میزان واکسیناسیون فعلی را بر اساس تعداد افرادی که اولین بار در روز واکسینه شده اند محاسبه می کنیم. در 14 روز گذشتهنمی تواند

سپس فرض می کنیم که میزان واکسیناسیون فعلی یک سال دیگر باقی مانده است. با افزودن این سهم از جمعیت هدف به جمعیت واکسینه شده ، تخمین می زنیم که حداقل 1 نفر تا 1 ژانویه 2022 واکسینه خواهد شد. ما تعداد کشورهایی را که بزرگتر از انتظار ما نیست حذف می کنیم. 30 روز.

انتظار می رود این روش میزان واکسیناسیون را افزایش دهد. و سقوط در نظر گرفته نمی شود؛ این به معنی تغییر مدارک تحصیلی است. تحویل واکسن یا کمیابی ممکن است به دلیل سیاست های جدید دولت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید