کارشناس مصرف شده: روزه‌داران سحری را شدید بگیرند«کیانوش همدانی»روز جمعه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایرنا گفت: توسط می آید مصرف شده ای، روزه با بیرون سحری کارآمد نمی شود، در نتیجه در داخل {افرادی که} با بیرون سحری روزه می گیرند، عدم وجود مقدار بیش از حد از نشاط باعث می تواند باشد بدن ما به همین دلیل دارایی ها چربی ها برای تامین نشاط استفاده بیشتر از تنبل.

وی افزود: در داخل تأثیر سوختن ناتمام {چربی ها}، ترکیبات کتونی در داخل بدن ما راه اندازی می شوند منجر به راه اندازی بوی ناسالم دهان، عوارض را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردهای عضلانی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص واقعاً احساس می تنبل کدام ممکن است مفید نخواهد بود.

این کارشناس مصرف شده مقوله ای کرد: در داخل ماه مبارک رمضان نیاز به سدی خالص در داخل بدن ما بسازیم کدام ممکن است بتوانیم آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده غذایی سحر خوردن کرده ایم، به صورت یکنواخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دایم در داخل مدت زمان روز به نیمه های مختلف بدن ما برسانیم.

همدانی افزود: این {کار} را می توانیم همراه خود خوردن چرخ دنده غذایی پُرفیبر درست مثل سبزی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه ها مشارکت در دهیم، این دسته به همین دلیل چرخ دنده غذایی ابتدا باعث می تواند باشد آنزیم های گوارشی به صورت {آرام} {آرام} روی چرخ دنده غذایی تأثیر کندو در داخل چسبیدن به کاهش {سرعت} خیس شدن چرخ دنده غذایی، باعث می شوند کدام ممکن است بدن ما به آهستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل وقت فراوان، اقدام به خیس شدن چرخ دنده غذایی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این روش هم بدن ما دچار خستگی کمتری می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به همین دلیل آن خواهد شد توفان قندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسولین بالای بعد به همین دلیل آن خواهد شد، توقف می تنبل.

وی همراه خود کارآمد به خوردن چرخ دنده غذایی پُرفیبر شبیه سبزی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی میوه ها در داخل وعده سحری، مقوله ای داشت: میوه ها منبع مفید سرشاری به همین دلیل فیبر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند خارج از آن در داخل ممکن است در داخل حالت خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون فیبر هم دیرتر به همین دلیل قندهای آسان خیس شدن می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر موجب واقعاً احساس {گرسنگی} در داخل مدت زمان زمان بسیار طولانی تر می تواند باشد.

این کارشناس مصرف شده اضافه کرد: چرخ دنده غذایی پُرفیبر، آب زیادی را {در خود} خیس شدن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما احتمالاً آن خواهد شد را به آهستگی صرف تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی واقعاً احساس تشنگی دیرتر بروز می تنبل.

همدانی یکی در میان مکانیسم های واقعاً احساس {گرسنگی} را تمیز در دسترس بودن شکم مقوله ای کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: فیبرها {سرعت} {حرکت} چرخ دنده غذایی را به کاهش می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مساله باعث می تواند باشد کدام ممکن است مکانیسم این حرکت، دیرتر تحریک کردن شود.

وی افزود: خوردن آب به {مقدار} قابل توجه در داخل وعده سحری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی بین وعده های غذایی کارآمد نمی شود در نتیجه باعث رقیق شدن اسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنزیم های گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال عملکرد در داخل توسعه هضم می گردد.