پیشرفت سه برابری مجوز شرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد واحدهای اقتصادی در داخل سبزوارشهرام {طلوع} فکور روز یکشنبه در داخل اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: مجوزهای اقتصادی صادر شده برای شهرستان سبزوار در داخل 12 ماه قبلی همراه خود پیش‌سوراخ بینی سرمایه‌گذاری ۱۹۱ هزار میلیارد ریال {بوده است} کدام ممکن است بهبود انواع این مجوزها نسبت به سالهای در گذشته بیانگر رغبت سرمایه‌گذاران برای حق ورود به فاز تجارت است.

وی خاص کرد: همراه خود اجرای ساختار‌های اقتصادی در داخل فاز‌های مختلف صنایع غذایی، شیمیایی، فلزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری برای ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۲ نفر در داخل شهرستان سبزوار اشتغالزایی راه اندازی می‌شود.

رییس اداره تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش سبزوار تصدیق شد: خواهد شد در داخل کپک ورزش ستاد تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محدودیت ها تأمین، مسائل واحدهای تولیدی شهرستان سبزوار در داخل بخش‌های صدور مجوز، امهال تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیس شدن تسهیلات جدیدترین بانکی ارزیابی شده است.

{طلوع} فکور افزود: علاوه بر این بهره‌برداری به همین دلیل طرحهای شاخص اقتصادی، احداث را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد شهرک اقتصادی شماره ۲ سبزوار، صدور مجوز تحریک کردن عملیات دولت قلمرو ویژه مقرون به صرفه سبزوار، استقرار اداره گمرگ، محل کار تصویر نظام مهندسی معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر عادی {در این} شهرستان طی سالهای فعلی محقق شده است.

سبزوار در داخل ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد دارای ۲ شهرک اقتصادی همراه خود ۷۰ واحد اقتصادی پرانرژی است.