پیدا می کند ۱۴۰۰ کیلوگرم موادمخدر در داخل اصفهان/ ۳ قاچاقچی مجروح شدندبه گزارش ایرنا به دلیل پایگاه پلیس، سردار محمدرضا میرحیدری {در این} باره اظهارداشت: ماموران فرماندهی انتظامی استان اصفهان در داخل شکسته نشده بسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار های کنار آمدن با سوداگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین های قاچاق داروها مخدر سودآور شدند همراه خود شانس {کار} اطلاعاتی منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب ۲ باندی کدام ممکن است محموله سنگینی به دلیل داروها مخدر در جهت قلب ملت حمل می کرد را در داخل ۲ محور مواصلاتی جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپنی استان تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهدم کنند.

وی افزود: به دلیل این باندها در داخل مجموع شانس تُن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ کیلو داروها مخدر شامل می شود شانس تُن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۰ کیلوگرم تریاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۰ کیلوگرم شاهدانه پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ اسباب بازی {خودرو} شامل می شود شانس اسباب بازی کامیونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ اسباب بازی خودروی استفاده پژو شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اعضای این باند ها را ۸ نفر معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۳ نفر به دلیل این اشخاص حقیقی  به ضرب گلوله ماموران مجروح شده کدام ممکن است هم اکنون در داخل بیمارستان تحمل مداوا قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی همراه خود تشکیل {پرونده} عرضه مرجع قضائی شدند.

سردار میرحیدری همراه خود مقوله ای اینکه به دلیل ابتدای 12 ماه جاری تا این مرحله ۶ باند قاچاق داروها افیونی ماموران فرماندهی انتظامی استان اصفهان تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهدم شده است، اظهار داشت: ابزار کنار آمدن با meting out کنندگان خُرد داروها مخدر نیز در داخل اصل {کار} این فرماندهی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً متفاوت تر به دلیل 12 ماه قبلی {در این} زمینه اقدام احتمالاً خواهد بود.

وی افزود: هم اکنون ساختار کنار آمدن با خُکلاس فروشان داروها افیونی در داخل {مناطق} {حاشیه} ای شهرستان های استان تحریک کردن شده کدام ممکن است تاثیر فوق العاده خوبی در داخل به کاهش meting out داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود رضایتمندی مردمان استان داشته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان مقوله ای داشت: پلیس همواره درگیری با داروها مخدر را شناخته شده به عنوان شانس دستور در مقابل ابزار های شخصی قرار اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل استان هم این نوید را می دهیم کدام ممکن است با اشاره به از اشراف زاده ها اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاملی کدام ممکن است همراه خود سایر اسباب بازی های امنیتی {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکتی کدام ممکن است اقشار مختلف مردمان همراه خود ماموران پلیس دارند، در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ سودآور تر به دلیل 12 ماه قبلی رسالت شخصی را مشارکت در دهیم.