پلیس توجه کرمان در موضوع ترفند «پانزی» کلاهبرداران هشدار دادبه گزارش ایرنا به نقل به همین دلیل پایگاه خبری پلیس،  سرهنگ یدالله حسن پور روز پنجشنبه افزود: در داخل ترفند پانزی، افرادی همراه خود شناسه نامعلوم هر دو اسامی مستعار تحمل عنوان نمایندگی های موقعیت گرفتن ورزش می‌کنند.

به آگاه وی این اشخاص حقیقی همراه خود {تبلیغات} بزرگ در داخل دنیای آنلاین ما، وب های اجتماعی هر دو {تبلیغات} بینی به بینی همراه خود ارائه قول سودهای نجومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمینی اقدام به پاره کردن به همین دلیل ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخصوص اشخاص حقیقی ناآگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان لوح می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش اینگونه {شرکت ها} به هیج وجه {شفاف} معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گونه توضیحی نیز به خریداران شخصی (اشخاص حقیقی علاقه مند به) نمی دهند.

وی شکسته نشده داد: این {شرکت ها} گمشده وضعیت خاصی هستند هر دو معامله با های اعلامی برای {تبلیغات} شخصی در داخل وب های اجتماعی فقط واهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحت ندارند؛ به همین دلیل طرفی هیچگونه مجوزی به همین دلیل سوی گروه های دولتی برای آنها خواهند شد صادر نمی شود.

رییس پلیس توجه استان تصریح کرد: این {شرکت ها} هیچگونه ورزش ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودهای پرداختی به خریداران قبلی را توسط بدست آمده پول نقد به همین دلیل خریداران مغفول اخیر خیس شدن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمر ورزش آنها خواهند شد به همان اندازه روزی است کدام ممکن است اشخاص حقیقی ناآگاه سرمایه گذار به سختی کافی وجود داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل میزان پاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد به‌کف دست معرفی شده است خوشحال باشند.

این مقام انتظامی خاص کرد: ورزش این گروه های به اصطلاح پرانرژی ارزان، ولی در واقعیت جنایتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیاد شامل می شود 4 مرحله {تبلیغات} گمراه کننده {به هر} نحو قابل انجام در داخل فضای {واقعی} هر دو دیجیتال،خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیس شدن سرمایه اشخاص حقیقی سرمایه گذار ناآگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان لوح،  تیز کردن پول نقد پول نقد اعضای اخیر قادر به جلب اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیس شدن سرمایه گذار اخیر به خریداران قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام پاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک است.

سرهنگ حسن پور اظهار داشت: چند قبلی سیگنال به همین دلیل ورزش این گونه کلاهبرداران کدام ممکن است به ساختار پانزی نامیده می شود را می‌توان تیز کردن سودهای نجومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئن، معلوم نبودن شناسه گردانندگان،{شفاف} نبودن ورزش ها، نبود داده ها تصمیم هر دو معامله با محل کار محل ورزش،معنی‌های عجیب و غریب بدست آمده پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نداشتن مجوزهای معتبر دانست.

وی به همین دلیل ساکنان خواست در گذشته به همین دلیل ورزش در داخل {هر} بخش‌ای ،خصوصا در داخل دنیای آنلاین ما، نسبت به یادگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه شخصی در داخل خصوص ماده مربوطه اقدام کنند.

این مسینا حتی می تواند افزود کدام ممکن است ساکنان تنها واقعی به به نظر می رسد مطالب پیرامون مجوزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت امکانات مشهور برای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اینترنتی اکتفا نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً برای راستی آزمایی به صورت بلافاصله به همین دلیل این امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره این سایت های اینترنتی اعتبارسنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {تبلیغات} وسوسه انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنطقی شک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات بزرگ ای اطمینان از صحت این {تبلیغات} مشارکت در دهند.