{پرونده} گازرسانی به روستاهای خراسان جنوبی امسال معامله بسته می‌شودسید محمود هاشمی روز یکشنبه به رسانه‌ها معرفی شد: {در حال حاضر} هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۳ روستای استان همراه خود باند بیش به همین دلیل ۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ خانواده {زیر} محافظت بنزین خالص قرار دارند.

وی افزود: همراه خود همت کارمندان نمایندگی بنزین تمامی روستاهای دارای ۲۰ خانواده در داخل خراسان جنوبی به همین دلیل نعمت بنزین خالص بهره‌مند شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازرسانی به روستاهای کم‌باند نیز در داخل سطوح پایانی است.

مدیرعامل نمایندگی بنزین خراسان جنوبی اظهار داشت: ۲۳۲ روستا طی 12 ماه قبلی به آنلاین سراسری بنزین خالص پیوند داده شده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل کلمه اینکه ۱۶۹ روستا در داخل مدت زمان خیلی کمتر به همین دلیل ۶ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس مصوبه بازدید رییس جمهور در داخل شهریور ۱۴۰۰ به خراسان جنوبی، گازرسانی شد کدام ممکن است این اقدام جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی نمایندگی بنزین استان موجب خرسندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیر ریاست جمهوری قرار گرفت.

وی همراه خود گفتن اینکه به همین دلیل سه 12 ماه در گذشته تمامی شهرهای استان گازدار شده‌اند تصریح کرد: 12 ماه‌های فعلی شاهد پیشرفت بی‌سابقه گازرسانی در داخل اقصی عوامل استان بوده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اتمام تعهد‌های در داخل کف دست تحمیل، ۱۰۰ شانس باند کشاورزی خراسان جنوبی {زیر} محافظت بنزین خالص قرار می‌گیرند.

هاشمی اظهار داشت: ممکن است حتی {در حال حاضر} ۷۰۵ روستای مرزی در داخل خراسان جنوبی {زیر} محافظت بنزین خالص قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌زودی {پرونده} گازرسانی به روستاهای مرزی استان نیز معامله بسته می‌شود.

وی مقوله ای کرد: باعث خوشحال از است کدام ممکن است ۲ 12 ماه متوالی بهترینها میزان گازرسانی کشاورزی در داخل بین نمایندگی‌های بنزین استانی به تماس گرفتن نمایندگی بنزین خراسان جنوبی سند شده است.

مدیرعامل نمایندگی بنزین خراسان جنوبی افزود: همراه خود گازرسانی به ۲۳۲ روستا در داخل خراسان جنوبی طی 12 ماه ۱۴۰۰ بهترینها سهم گازرسانی کشاورزی برای دومین 12 ماه متوالی به تماس گرفتن این نمایندگی سند شد.

وی اظهار داشت: 12 ماه قبلی علاوه بر این فراهم کردن شرکت ها کیفی به مشترکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استمرار گازرسانی در داخل در همه جا استان انواع ۲۳۲ روستا همراه خود باند بیش به همین دلیل ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ خانواده {زیر} محافظت بنزین خالص قرار گرفت.

خراسان جنوبی همراه خود ۱۱ شهرستان، هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۰ آبادی دارای سکنه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۴۱ شانس باند این استان در داخل {مناطق} کشاورزی ساکن هستند.