پای اسقف اعظم {انگلیس} به قالب ضد مهاجرتی باز شدبه گزارش ایرنا، جاستین ولبی در داخل سخنانی هر چند وقت یک بار عید پاک ذکر شد کدام ممکن است برون سپاری پاسخگویی پناهجویان اقدام قدردانی‌ای نخواهد بود. وی همراه خود مقوله ای اینکه ارزیابی جزییات قالب {کار} سیاستمداران است، با این وجود خاطر نماد کرد کدام ممکن است اساساً ماده موضوع نیاز به رضایت خداوند را سبک تذکر قرار داد.

این روحانی مسیحی مقوله ای کرد کدام ممکن است قالب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {نباید} خوب ارزش‌های سراسری را کدام ممکن است بر الهام اعتقادات ایمان مسیحیت مد شده {زیر} فوت بگذارد.

وی بر همین مقدمه خاطر نماد کرد کدام ممکن است اعزام پناهجویان به رواندا برخلاف آموزه‌های دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فطرت الهی است.

پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {انگلیس} پنجشنبه قبلی معرفی شد کدام ممکن است برای کنار آمدن با الگو فزاینده مهاجرت کردن {غیرقانونی} به این ملت درصدد {انتقال} اشخاص حقیقی به ملت آفریقایی رواندا است به همان اندازه {در این} مدت زمان به اصطلاح به {پرونده} مهاجرتی آن قرار است‌ها معامله با تدریجی.

بوریس جانسون نخست وزیر {انگلیس} این اقدام را کدام ممکن است مقیاس حقوقی آن قرار است چندان براق نخواهد بود، معتبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل راستای کنار آمدن با قاچاقچیان شرور دانسته کدام ممکن است اقیانوس را به گورستان مهاجران دوباره کاری کرده‌اند. در داخل همین جاری آموزش داده شده است می‌شود کدام ممکن است پریتی پتل وزیر ملت {انگلیس} برای اجرای این قالب اصل وزارتی صادر کرده است.

حساب کردن می‌رود کدام ممکن است نخستین پرواز اعزام مهاجران {انگلیس} به رواندا ظرف چند مورد آخر هفته نه مشارکت در شود. در داخل ابتدا پسران مجردی کدام ممکن است همراه خود قایق‌های نوزاد هر دو وسایل نقلیه‌ها به همین دلیل کانال مانش حرکت کرده‌اند، منتقل خواهند شد. به عنوان جایگزین، بریتانیا بخشی به همین دلیل «{آسیب}‌پذیرترین پناهندگان» رواندایی را در داخل بریتانیا اسکان خواهد داد. به آموزش داده شده است خوب منبع مفید وزارت ملت، حساب کردن نمی رود این اعداد به همین دلیل 50 نفر تجاوز تدریجی.

پیشتر خوب مقام بلندپایه گروه ملل متحد قالب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {انگلیس} برای اعزام تحت فشار پناهجویان این ملت به رواندا را خلاف قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازین بین‌المللی دانست. «گیلیان تریگز» مشاور بازاریابی دبیرکل کمیساریای مهم گروه ملل متحد در داخل امور پناهندگان به وب رادیویی بی‌بی‌سی ۴ ذکر شد کدام ممکن است مشکل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {انگلیس} برای «برون سپاری» پاسخگویی مهاجران به 1 ملت نه مناسب نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس پناهندگان گروه ملل چنین اقدامی را شدیدا محکوم می‌تدریجی.

وی افزود، بر مقدمه تخصص، پناهجویان پس به همین دلیل {مدتی} کشورهای اعزامی را توقف ودوباره اقدام به مهاجرت کردن کرده‌اند. مقام گروه ملل بر همین مقدمه تصریح کرد کدام ممکن است که ممکن است یک سبک بازدارنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد برای مدیریت پناهجویان نخواهد بود.

مراکز خیریه هم هشدار دانش‌اند “انتخاب ظالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند” پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای {انتقال} پناهجویان به مکانی بالغ بر ۹ هزار کیلومتر دورتر، 9 تنها واقعی در داخل {پاسخ به} معضل مهاجرت کردن ناکام خواهد بود، احتمالا، کمی “به هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج تا حد زیادی انسانی منجر می تواند” را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱.۴ میلیارد کیلو هزینه مربوطه در داخل بر می تواند داشته باشد.

بیش به همین دلیل ۱۶۰ موسسه خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده حقوق بشری دیروز در داخل نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر {انگلیس} قالب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {در این} زمینه را محکوم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را ظالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرم‌اور خواندند. {در این} نامه آمده است: “که ممکن است یک رویکرد شرم آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظالمانه برای عادات همراه خود کسانی است کدام ممکن است می خواهند ایمنی، خطرناک به همین دلیل آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید هر دو {درگیری} به بریتانیا آمده‌اند.” فعالان حقوق بشری همراه خود انتقاد به همین دلیل سابقه حقوق بشری رواندا، قالب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را “بی رحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر {اخلاقی}” دانستند.

ایران هم به انتخاب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {انگلیس} پاسخ نماد دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} پناهندگان به بیرون به همین دلیل آلودگی این ملت را مغایر همراه خود روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی کنوانسیون پناهندگان مقوله ای کرده است.