پاسخ پاپ فرانسیس به عادات دوگانه همراه خود پناهندگان اوکراینی/ ما نژاد پرست هستیمبه گزارش ایرنا به دلیل تارنمای رادیو آزاد اروپا، پاپ فرانسیس ذکر شد این واقعیت واقعی کدام ممکن است مکان های بین المللی اصولاً به دلیل پناهندگان اوکراینی درگیری زده استقبال می کنند به همان اندازه پناهندگان سایر عوامل جهان، نامی ندارد جز نژادپرستی.

پاپ در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود آنلاین تلویزیونی رای ایتالیا ذکر شد کدام ممکن است ضعیف ترین ها همه وقت اساساً بیشترین {آسیب} را در داخل درگیری ها متحمل می شوند.

وی افزود: «آوارگان به 2 دسته قطع می شوند. سطح منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح 2؛ توسط می آید سایه منافذ و پوست، چه به دلیل منصفانه ملت رشد یافته باشند هر دو به دلیل منصفانه ملت رشد نیافته آمده باشند».

رئیس کاتولیک های جهان در داخل مصاحبه شخصی همراه خود آنلاین رای موضع صلح طلبانه شخصی نزدیک به درگیری اوکراین را تکرار کرد.

بر ایده آمار گروه ملل، به دلیل زمان {حمله} روسیه در داخل {پنجم} اسفند قبلی، بیش به دلیل ۴.۷ میلیون اوکراینی این ملت را انصراف کرده اند.

پاپ فرانسیس در داخل روز جمعه خارق العاده، زمانی کدام ممکن است مسیحیان نابودی عیسی را به یاد می آورند، برای اولیه موارد به دلیل زمان تنظیم همه شما گیری ویروس کرونا تا به امروز در داخل منصفانه {مراسم} پایه در داخل کلیسای عرف پیتر در داخل رم نمایندگی کرد.

این خطبه کاردینال رانیرو کانتالامسا، واعظ مناسب پاپ ایراد شد. فرانسیس اصولاً {مراسم} را نشسته {دنبال کرد}. این پیرمرد ۸۵ ساله مدت زمان هاست کدام ممکن است به دلیل مسائل زانو مبارزه کردن می برد. او است خواهد شد ابتدا نماز جمعه خارق العاده به دلیل مطالعه نماز در برابر این محراب خودداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده ایستاد.

رئیس کلیسای عالی کاتولیک ذکر شد: «ما بر ایده مفهوم ای مسکن می کنیم تخصصی ایجاد می کند آن قرار است به عنوان یک نتیجه ممکن است بخواهید امکانات، ایمنی و بسیاری از مسائل {یکدیگر} را به دلیل بین می بریم. من خواهم کرد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌هایی را کدام ممکن است سلاح می‌خرند، توجه می‌کنم. آنها خواهند شد را توجه می‌کنم، با این وجود تایید نمی‌کنم».