واردکنندگان برنج نیازمند بهبود هزینه شدند


واردکنندگان برنج خواستار افزایش قیمت شدند

به گزارش اعتدال در داخل محتوای متنی نامه رییس صفحه بحث واردکنندگان به محمد مخبر مواردی کدام ممکن است موجب خطر {بازار} و واردات برنج و ایمنی غذایی ملت می‌شود به رئوس مطالب {زیر} آمده است:

۱. عدم ابلاغ و اجرای مقررات وجوه 12 ماه ۱۴۰۱ در داخل گمرکات ملت تا این مرحله؛ در داخل صورت ترخیص محصولات به صورت علی الحساب بر مبنای 12 ماه ۱۴۰۰ محاسبات مشارکت در و سازمانی به همین دلیل واردکنندگان اخذ می تواند.

۲ عدم فرصت تخلیه بر مقدمه سازمانی گمرک، در نتیجه عدم محاسبه هزینه تمام شده مستند در داخل گروه شایسته حمایت مشتریان و تولیدکنندگان و مغایر شدن هزینه تمام شده 12 ماه ۱۴۰۱ همراه خود هزینه های دستوری 12 ماه ۱۴۰۰ جهاد کشاورزی.

۳- عدم فرصت حفظ محموله ها در داخل انبارها بعد به همین دلیل ترخیص به همان اندازه گفتن هزینه تمام شده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در نتیجه ظن به احتکار.

۴- فرصت عدم ترخیص به همین دلیل گمرکات در نتیجه دموراژ ، عدم فرصت انبارداری در داخل خانه های دقیق، {شرایط آب و هوایی} جنوب ملت و خصوصاً رها شده شدن محموله ها گروه شایسته انباشت و تخلیه اموال تملیکی.

۵- بهبود هزینه تمام شده محموله ها در نتیجه عدم تعیین پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل میزان درآمد بازرگانی؛ حتی در داخل صورت تقلیل ۶% به ۱% کمتر از ۱۰۰۰ تومان همراه خود مبنای ETS ( هزینه سامانه مبادلات ۲۳۰۰۰ تومانی ) علاوه بر این بهبود های هزینه جهان {برای هر} کیلوگرم برنج را خواهیم داشت.

در داخل یکپارچه این نامه آمده است: معاون اول شایسته ، خواه یا نه واردکنندگان همراه خود این معادله قبلی مجهولی تخصصی ایجاد می کند هیچ جای آن قرار است فرصت حضور و تعیین سازی ندارند، چاره ای جز ریسک در داخل ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محموله های وارد شده و تعطیل کردن یکپارچه خرید و فروش واردات برنج دارند؟

اصرار اضطراری اینجا است کدام ممکن است تعیین عاجل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین شایسته در داخل به مقیاس عقب درآمد بازرگانی و به تبع آن قرار است، علی رغم مخالفت این صفحه بحث همراه خود هزینه گذاری در نتیجه نوسان اجزا تشکیل دهنده آن قرار است همراه خود تخصیص پول خارجی نیمایی، وزارت شایسته جهاد کشاورزی و وزارت شایسته صمت نسبت به محاسبه هزینه تمام شده و گفتن آن قرار است همراه خود استناد به خوب ارزش های جهان برنج و مقررات وجوه 12 ماه ۱۴۰۱ و انتخاب ها پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل تصمیم گیری میزان درآمد بازرگانی و سایر بهبود های حرفه ای در داخل اسرع وقت همراه خود توافق فاز شخصی اقدام کنند.

در داخل صورت فرصت، پشتیبانی به به مقیاس عقب ضرر و زیان واردکنندگان همراه خود بهره مندی به همین دلیل رهنمودهای قانونی و قوانین صادرات و واردات برای آن قرار است دسته به همین دلیل واردکنندگانی کدام ممکن است همراه خود ریسک تهدید نخست در داخل فروردین ماه 12 ماه ۱۴۰۱ و در گذشته به همین دلیل اجرای مقررات وجوه اقدام به واردات و تهیه بر مقدمه هزینه های 12 ماه ۱۴۰۰ همراه خود صورتحساب مناسب گفتن شده در داخل سامانه کرده‌اند.

به نظر می رسد مانند است بدون در نظر گرفتن تعلل و تأخیر بیش به همین دلیل عالی ماه در داخل تحمیل و تعیین {وظایف} محوله پیشرفته ترین و پیشرفته ترین و فرصت عدم ریسک برای واردات کدام ممکن است تا این مرحله واردکنندگان برای مدیریت {بازار} فروردین ماه و ماه مبارک رمضان به آن قرار است تن دانش اند چاره ای جز عدم واردات و تعطیلی فاز شخصی تجارت واردات برنج متصور نخواهد بود.

رژیم لاغری سریع