هیاهوی رسانه‌ای کمکی به پلشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌{اخلاقی} درون سینما نمی‌تدریجی/ کلان شهر آفتاب امسال کنار هم قرار دادن برگزاری نمایشگاه راهنما نبودبه گزارش خبرنگار زیبایی شناختی ایرنا، محمد مهدی اسماعیلی در داخل {حاشیه} آئین اختتامیه هفته آثار هنری انقلاب اسلامی در داخل مخلوط خبرنگاران دانستن درباره مساله خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات نامناسب علیه سینماگران دختر  که اخیراً به طور بزرگ مطرح شده است، تصریح کرد: ماده موضوع را همراه خود جدیت در داخل جاری پیگیری هستیم.

وی یکپارچه داد: معتقدم با بیرون سروصداها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیاهوی رسانه ای اتفاقات بهتری {در این} زمینه اتفاق می افتد به همین دلیل این رو محله سینمایی همیشه باید پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرچه به زودی تر پاسخ بهترین نسبت به آن قرار است نماد دهد.

رئیس شورای آثار هنری ملت در داخل عین جاری تصریح کرد: بی {اخلاقی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلشتی ممکن است علاوه بر این در هر مکان واحد وجود داشته باشد یا نباشد با این وجود نیاز به به همین دلیل محله زدوده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده موضوع در داخل سینما هم همراه خود همکاری شخصی اهالی سینما درحال پیگیری است.

{شرایط} برگزاری نمایشگاه راهنما در داخل توالی کلان شهر آفتاب فراهم نبود

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در طولانی مدت در داخل پاسخ به اختلافات بر بالا برگزاری سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین  نمایشگاه در سراسر جهان راهنما تهران عنوان کرد: شورای سیاستگذاری نمایشگاه راهنما جوانب این امر را بررسی اجمالی کردند. ما هم دوست خوب {نداریم} مشکلاتی قابل مقایسه با بازدید کنندگان سایت {در این} جهان به وجود بیاید. ممکن است همچنین راضی می شویم که به همین دلیل قابلیت های شهرآفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی های اکنون نیست استفاده بیشتر از کنیم با این وجود براساس بررسی اجمالی رفقا امسال {شرایط} برگزاری {در این} توالی فراهم نبود.