نمازگزاران همدانی بدون هزینه یک سکه ویزیت شدنددکتر محمد فتاحی می‌آبادی روز جمعه در داخل {حاشیه} نماز جمعه کلان شهر همدان، در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: {در این} فضای فروش 4 ارائه دهنده خدمات بهداشتی عادی همراه خود ویزیت {رایگان} اشخاص حقیقی، سناریو استرس خون، ضربان روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریو جسمانی مراجعه کنندگان را به طور {رایگان} ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای {درمان} برخی اقدام کردند.

وی تصدیق شد: اسناد برای مراجعه کنندگانی کدام ممکن است ممکن است بخواهید {درمان} داشتند، درمان تجویز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی را نیز برای تصور بالاتر شیفته متخصصان به امکانات درمانی راه اندازی شد کردند.

فتاحی می‌آبادی تصریح کرد: عالی دندانپزشک نیز همراه خود استقرار {در این} فضای فروش، بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینا مراجعه کنندگان را ارزیابی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریو آن را به اشخاص حقیقی تشریح کرد.

وی یکپارچه داد: حالا و دوباره فرا {رسیدن} ۲۹ فروردین روز نظامی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ۱۰ روز پیش خدمه‌های پزشکی برای فراهم کردن شرکت ها درمانی به محرومان، به روستاهای مختلف استان اعزام شدند.

فرمانده گروهان کاهش، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} تیپ ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان همدان ذکر شد: این نرم افزار در داخل راستای خدمت رسانی نظامی به محرومان انجام شده است.

وی در موضوع اینکه صدها ناخوشایند در داخل کپک این قالب به طور {رایگان} ویزیت شدند، تصدیق شد: این قالب در داخل در میان عوامل به همان اندازه بالا ماه مبارک رمضان مداوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی می‌توانند همراه خود بحث با این فضای فروش در داخل در میان روستاها به طور {رایگان} ویزیت شوند.