نعیم قاسم : تخصص حزب الله در داخل سازندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خدمت مردمان لبنان استبه گزارش ایرنا به دلیل پایگاه خبری “العهد”، وی {مراسم} یادبودی در داخل حسینیه شهرک «العباسیه الجنوبیه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور جمعی به دلیل علما، {شخصیت}‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی جهان سخنرانی می‌کرد، افزود: برخی به بهانه {تأثیر} نامطلوب سلاح از دوام بر تحولات داخل لبنان، آن را مورد هجمه قرار می دهند، درحالی کدام ممکن است واقعیت واقعی اینجا است کدام ممکن است آرزو می کنند {حمله} به از دوام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌خواهند این امکانات وجود داشته باشد یا نباشد به همان اندازه همراه خود اسرائیل مقابله کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین فلسطین آزاد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت فلسطین مورد حمایت قرار گیرند.

وی یکپارچه داد: این اشخاص حقیقی جرأت ندارند صراحتا بگویند دیگری از دوام هستند، دلیل این است خاطر اعلام کردن می‌کنند کدام ممکن است همراه خود سلاح دیگری هستند همراه خود این استدلال کدام ممکن است سلاح، تحولات داخل لبنان را تحمل الشعاع قرار می‌دهد در داخل حالی مثبت اطلاع دارند کدام ممکن است چنین یک چیز نخواهد بود.

خبر پایان دادن می تواند.