{نتایج} تذکر سنجی: رضایت به دلیل کار کردن بایدن کاهش یافته است استبه گزارش ایرنا، {نتایج} خوب جدیدترین به دلیل سوی وب سی ان بی‌سی نماد می‌دهد کدام ممکن است ۴۷درصد به دلیل مردمان می‌گویند سیستم مالی این ملت شدید ضعیف است، ۵۷ شانس اکنون نیست نیز معتقدند آمریکا در داخل 12 ماه بلند مدت همراه خود قوز کردن ارزان مواجه ممکن است.

به گزارش “نیوز مکس”، همراه خود شکسته نشده مبارزه در داخل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تورم در داخل آمریکا، شانس تایید کار کردن بایدن رئیس جمهور آمریکا در داخل {جدیدترین} سی ان بی‌سی کاهش یافته است است.

۳۸درصد به دلیل مردمان آمریکا کار کردن بایدن را تایید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ شانس او می رود را تایید نمی‌کنند.

خواهد شد در داخل زمینه سیستم مالی ۳۸ شانس یانک‌ها کار کردن بایدن را تایید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ شانس پوشش‌های ارزان او می رود را تایید نمی‌کنند.

جی کمپل کدام ممکن است این را مشارکت در اطلاعات است، می‌گوید عظیم‌ترین مسئله بایدن اینجا است کدام ممکن است تورم با بیرون توجه داشتن وابستگی سیاسی، بر کل شما تاثیر می‌گذارد.

وی شکسته نشده داد: قیمت مسکن بر کل شما امتیازات به دلیل جمله کرونا تاثیر گذاشته است. درحال حاضر تورم، مساله مهمترین برای دموکرات‌ها، جمهوریخواهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه‌ها است.

این تذکر سنجی خواهد شد نماد می‌دهد کدام ممکن است بهترینها شانس یانک‌ها به دلیل 12 ماه ۲۰۱۲ تا به امروز، مخصوصاً ۴۷ شانس معتقدند کدام ممکن است سیستم مالی این ملت شدید ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ شانس سیستم مالی آمریکا را خارق العاده می‌دانند.

در داخل همین جاری تنها واقعی ۲۰ شانس به دلیل یانک‌ها ادعا کرده‌اند {شرایط} اقتصادی آن‌ها رو به بهتر شدن است. این همانقدر کم هزینه در داخل هشت 12 ماه قبلی است.

وب خبری سی ان ان مطابق با پیشرفته ترین و پیشرفته ترین دموکرات محیط بایدن نیز عصر پنجشنبه به وقت محله ای در داخل گزارشی خوب تجزیه و تحلیل به دلیل چهارنظرسنجی پایان یافته در داخل خصوص میزان شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن بایدن فراهم کردن کرده است کدام ممکن است نماد می‌دهد تنها واقعی ۳۹ شانس به دلیل مردمان آمریکا کار کردن او می رود را تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ شانس به دلیل او می رود {ناراضی} هستند.

این ارقام تمایز چندانی همراه خود {متوسط} تجزیه و تحلیل‌های ماه مارس کدام ممکن است تایید کار کردن بایدن را ۴۰ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تایید او می رود را ۵۴ شانس نماد می‌داد، ندارد.

در داخل دانشکده کوئینیپیاک کدام ممکن است روز چهارشنبه آشکار شد نیز {شرایط} برای بایدن خارق العاده نباید باشد. تنها واقعی ۳۳ شانس به دلیل یانک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ شانس رای دهندگان گزارش عنوان شده کار کردن او می رود را تایید می‌کنند.

به دلیل سوی اکنون نیست شانس {افرادی که} کار کردن بایدن شناخته شده به عنوان رئیس جمهور را فقط تایید می‌کنند ۱۸ شانس است، {در حالی که} بیش به دلیل 2 برابر این انواع مخصوصاً ۴۳ شانس به دلیل افرادی است کدام ممکن است از نزدیک به دلیل این کار کردن {ناراضی} هستند.

به گزارش ایرنا، ۴۶۹ کرسی کنگره آمریکا (شامل می شود ۳۴ کرسی به دلیل ۱۰۰ کرسی سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان) برای انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۲ (۱۷ آبان ۱۴۰۱) به رای گذاشته می‌شود.

جمهوری خواهان نیاز به تنها واقعی 5 کرسی در داخل مجلس نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کرسی در داخل سنا به بازو آورند به همان اندازه تقریباً همه شخصی را در داخل هر کدام مجلس خرید کنند. این نشان می دهد که اگر دموکرات‌ها می‌خواهند در داخل 12 ماه جاری مدیریت شخصی را بر کنگره نگه داشتن کنند، فرصتی برای نادرست ندارند.

هم اکنون دموکرات‌ها همراه خود افتخار داشتن ۲۲۱ کرسی به دلیل ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، تقریباً همه را {در این} مجلس مسئول شخصی دارند؛ با این وجود در داخل مجلس سنا تنها واقعی همراه خود 2 کرسی خیلی کمتر، ۴۸ کرسی به دلیل ۱۰۰ کرسی این مجلس را در داخل اختیار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوریخواهان ۵۰ کرسی در داخل سنا دارند لذا حتی خوب رای در داخل سنا، شدید تصمیم گیری کننده است.

در داخل انتخابات ۲۰۲۲ تصور به ۱۴ کرسی دموکرات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ کرسی جمهوری‌خواهان در داخل رقبا میان‌فاصله‌ای سنا به رای گذاشته شود.

ترکیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرسی‌هایی کدام ممکن است تصور به {در این} انتخابات به رای گذاشته شود، {اهمیت} دارد چرا کدام ممکن است می‌تواند تقریباً همه این 2 حزب مهمترین آمریکا را در داخل کنگره تحمل تاثیر قرار دهد.

علاوه بر این این، برخی اعضای موجود کنگره هم آرزو به ندارند موارد اکنون نیست وارد رقبا شوند به گونه‌ای کدام ممکن است به همان اندازه اکتبر ۲۰۲۱، ۲۹ عضو کنگره شامل می شود 5 عضو سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ عضو مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کرده‌اند کدام ممکن است برای انتخاب کردن مجدد نمایندگی نخواهند کرد.

۱۷عضو اعم به دلیل 5 سناتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ مشاور، بازنشستگی شخصی را ادعا کرده‌اند. {هر} 5 عضو بازنشسته سنا جمهوری‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ایالت‌های کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، اوهایو، آلاباما را انتخاب کنید و انتخاب کنید میسوری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اعضای بازنشسته مجلس نمایندگان، هشت نفر دموکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نفر اکنون نیست جمهوری‌خواه هستند.

۱۲ عضو مجلس نمایندگان آمریکا برای تصدی پست‌های اکنون نیست نامزد می‌شوند. 4 جمهوری‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه دموکرات به‌دنبال کرسی‌های مجلس سنای آمریکا، خوب جمهوری‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دموکرات برای تصدی راهنمایی، خوب جمهوری‌خواه برای تصدی پست وزارت خارجه ایالتی، خوب دموکرات برای شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دموکرات هم برای تصدی دادستانی ایالتی نامزد می‌شوند.

هیچ خوب به دلیل اعضای سنای آمریکا برای مناصب اکنون نیست نامزد نمی‌شوند.