موارد اضافیAT&T OAN را ایجاد کرده است که اساساً راهی برای اطلاعات غلط سنتی است ، بنابراین پیوندهایی که امروز به پایان می رسد را بررسی کنید. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید