ممنوعیت ورود به کشتی های روسیه به بنادر بلژیکبه گزارش ایرنا به همین دلیل اردو پوینت، سخنگوی محل کار وزارت سیستم مالی بلژیک به وب آر تی بی اف این ملت ذکر شد: {سند} ممنوعیت ورود به کشتی ها به بنادر بلژیک همراه خود پرچم روسیه کنار هم قرار دادن است، این ممنوعیت به همین دلیل ۱۷ آوریل تحمیل می تواند.

براساس این گزارش، این ممنوعیت ممکن است همچنین بر کشتی‌هایی کدام ممکن است به همان اندازه ۲۴ فوریه (۵ اسفند) تحمل پرچم روسیه {حرکت} می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل تنظیم عملیات نیروی دریایی روسیه در داخل اوکراین اصلاح پرچم مشارکت در دانش اند نیز {تأثیر} خواهد گذاشت.

افسران بلژیک ممکن است همچنین همراه خود هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه درگیر هستند به همان اندازه لیست مشترکی به همین دلیل کشتی هایی کدام ممکن است ورود به ممکن است به بنادر این کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع می تواند، تولید کنند.

سخنگوی وزارت سیستم مالی بلژیک در داخل همین اتصال ذکر شد: ما در داخل مشکل هستیم به همان اندازه ثبت واحدی به همین دلیل شناورهای تحریم شده تولید کنیم، به رغم اینکه سرانجام {هر} کشوری توسط خودم به فرماندهی این (قطعنامه) است.

سخنگوی خاطر آرم کرد کدام ممکن است شناخته شده به عنوان منصفانه استثنا، تانکرهای بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت روسیه، کشتی‌های حامل کالا دارویی، پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی به همین دلیل جمله گندم {اجازه} حق ورود به بنادر بلژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای اتحادیه اروپا را خواهند داشت.

در داخل ۲۴ فوریه (۵ اسفند) روسیه پس به همین دلیل تقاضا پشتیبانی جمهوری‌های دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک برای حفاظت به همین دلیل شخصی به سمت نیروهای اوکراینی، عملیات نیروی دریایی را در داخل اوکراین تحریک کردن کرد.

در داخل پاسخ به {حمله} روسیه، کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان ممکن است کمپین بازاریابی تحریمی جامعی به همین دلیل جمله {مسدود کردن} دارایی های سیاستمداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید الیگارش های روسی را علیه مسکو به بهترین راه انداخته اند.