مقتدی صدر: عراق فرستاده سوئد را به جرم کیفری سوزاندن قرآن فرا بخواندبه گزارش ایرنا، صدر در حال حاضر (شنبه) در داخل پیامی توییتری نوشت کدام ممکن است «در داخل ماه قرآن، راهنما آسمانی مسلمانان در داخل خوب ملت اتحادیه اروپا کدام ممکن است شمار مسلمانان آن قرار است خیلی زیاد است، سوزانده می‌شود؛ چرا؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تحریک {احساسات} مسلمانان برای {چیست}؟»

رئیس حرکت صدر {در این} توییت به دلیل وزارت امور خارجه عراق درخواست شده است است کدام ممکن است فرستاده سوئد را برای مکان یابی جرم کیفری سوزاندن قرآن احضار تدریجی.

وی تاکید کرد کدام ممکن است وزارت خارجه عراق نیاز به فرستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور سوئد را احضار تدریجی به همان اندازه واقعیت این فتنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت تروریستی کدام ممکن است خلاف تذکر مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان حاد آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عملکرد تفرقه افکنی اجرا شده است را احضار تدریجی.

اوایل دیروز (جمعه) کدام ممکن است یک دسته به دلیل حرکت راست افراطی در داخل سوئد خوب جلد قرآن کریم را به کوره کشیدند کدام ممکن است به‌دنبال آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌حرمتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسارت نسبت به قرآن کلان شهر مالمو {در این} ملت را ناآرام کرد. اقدامی می شود که در پایان به اعتراض در داخل سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماری به دلیل کشورهای اسلامی شده است.