مربی خاطی اشنویه‌ای به مشارکت در {کار} خدماتی محکوم شدسیدعلی ترابی روز یکشنبه در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: این مربی به حداقل یک ماه حبس محکوم شده بود کدام ممکن است بر مقدمه ضوابط سوئیچ حبس، به حداقل یک ماه مشارکت در کارهای خدماتی در داخل محل اقامت مربی شهرهای اشنویه هر دو ارومیه ملزم شد.

وی اظهار کرد: {مدتی} در گذشته نیز در داخل نشستی همراه خود حضور شورای تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی به دلیل معتمدین در داخل منزل این اطلاعات آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت این مربی مورد بخشش قرار گرفته بود.

فرماندار اشنویه اظهار داشت: مقررات {اجازه} تنبیه جسمی داده ها‌آموز را به هیچ عنوان به مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان دانشکده ها نمی‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حادثه پیش آمده برای این اطلاعات آموز عمدی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط سهوی است.

ترابی همراه خود خاص اینکه عدم تنبیه جسمی دانشمندان به صراحت در داخل مقررات ادعا می شود، شکسته نشده داد: معلمی حرفه انبیاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد امانت دار اولیا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به نحوه رفتارشان در مدرسه به گونه ای باشد یا نباشد کدام ممکن است داده ها اموزان واقعاً احساس ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارامش داشته باشند.

به گزارش ایرنا، طی هفته قبلی پرتاب تخته پاکن به دلیل سوی عالی مربی دانشکده حکمت کلان شهر اشنویه در جهت داده ها آموزی، موجب {آسیب} دیدگی او می رود به دلیل ناحیه اوج (شکستگی) شد.

{در این} شهرستان ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۰ داده ها‌آموز در داخل ۶۵۱ گروه درس در داخل جاری تحصیل هستند کدام ممکن است به دلیل این انواع ۳۹۶ گروه ابتدایی، ۱۴۸ گروه درس متوسطه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۷ گروه درس متوسطه دوم است.

اشنویه در داخل جنوب آذربایجان غربی یافت می شود.