مبادلات اقتصادی چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه بهبود کشف شدبه گزارش روز جمعه ایرنا، بدون در نظر گرفتن فشارهای آمریکا بر چین برای پیروی به همین دلیل پوشش های تحریمی غرب علیه روسیه، مقدار خرید و فروش پکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو 9 تنها واقعی به مقیاس عقب نیافته منطقی امار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام حاکی به همین دلیل بهبود همکاری های اقتصادی بین 2 توانایی عظیم شرق است.

پایگاه خبری انگلیسی«گاردین» گزارش داد آمار چاپ شده شده به همین دلیل سوی گمرک چین آرم می‌ دهد مقدار مبادلات اقتصادی چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در داخل طول مذکور همراه خود ۱۲.۷۶ شانس بهبود به ۱۱.۶۷ میلیارد دلار آمریکا رسیده است.

میزان مبادلات اقتصادی چین در داخل ماه مارس 12 ماه جاری میلادی همراه خود سایر عوامل جهان همراه خود بهبود ۷.۷۵ درصدی  به به ۵۰۵ میلیارد دلاررسیده است..

بر ایده گزارشهای خبری، قبلی هفته پیش به همین دلیل تحریک کردن عملیات ویژه نیروی دریایی روسیه به اوکراین، پکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو به همین دلیل تحریک کردن شراکت استراتژیک «با بیرون محدودیت» خبر دادند.

12 ماه قبلی میلادی، همه خرید و فروش بین چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه همراه خود ۳۵.۸ شانس بهبود به رکورد ۱۴۷ میلیارد دلار آمریکا رسید.