قابلیت تأمین ماهی در داخل کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به بیش به دلیل ۱۹هزار تن رسیدحمزه جانبازی روز شنبه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا گفت: بدون در نظر گرفتن استفاده به دلیل چند قبلی قالب پرورش ماهی، با این وجود به دلیل تعطیل شدن ۶۲ واحد تولیدی بر تأثیر زلزله شهرستان دنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلاب پارسال قابلیت تأمین این محصول نصب شده مانده بود.

وی خاص کرد: همراه خود تیز کردن تسهیلات بانکی ۸۰درصد به دلیل ۳۴ واحد خسارت دیده به دلیل زلزله 12 ماه ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع ۲۸ واحد پرورش ماهی بر تأثیر سیلاب پارسال به چرخه تأمین بازگشته اند.

به مشاوره جانبازی هم اکنون ۲۵۸ واحد تولیدی پرورش ماهی در داخل کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد سرزنده هستند .

سرپرست شیلات گروه جهاد کشاورزی کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد انواع جایگزین های شغلی بلافاصله القایی تجارت شیلات استان را ۲هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰نفر اشاره کردن کرد.

سرپرست شیلات گروه جهاد کشاورزی کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد نزدیک به اینکه ۹۵ شانس به دلیل قابلیت های آبزی پروری در داخل {مناطق} سردسیری استان انجام شده ذکر شد: مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی مطمئناً یکی راهکارهای بهبود تجارت شیلات در داخل {مناطق} سردسیری  استان است.

حمزه جانبازی اضافه کرد: تحقیق پایان یافته نمایشگاه ها اجرای قالب مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی به بهبود ۳۳ درصدی تأمین ماهی در داخل کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد منجر می تواند.

وی نزدیک به اینکه قابلیت پرورش ماهی استان در داخل زمان حاضر ۱۸هزار تن است خاص کرد: نتیجه گیری مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد قابلیت تأمین در داخل استان را به سالیانه ۲۷ هزار تن بهبود می دهد.

کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد مطمئناً یکی قطب‌های تأمین ماهی قزل آلا در داخل ملت بشمار {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ شانس تأمین ماهیان سردآبی ملت را در دسترس بودن می‌تنبل.

این استان همراه خود دارا در دسترس بودن حدود ۱۰ شانس دارایی ها آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیارد مترمکعب روان آب، ۱۰ شانس تأمین ماهیان سردآبی ملت را {در خود} جای دانش است.