فعالان مقرون به صرفه البرز خانوار {نوزادان} دچار ناهنجاری های مادرزادی را یاری دهند«یداله مالمیر » شامگاه یکشنبه در داخل {حاشیه} آیین گرامیداشت ولادت امام‌ حسن مجتبی (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز “اکرام”، پشتیبانی رسانی به خانوار های مستمند را اقدامی نیکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا پسندانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز همدردی همراه خود این قشر نیازمند محله عنوان کرد.

وی ذکر شد: علی رغم ابزار های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین در داخل ارایه ارائه دهندگان در داخل بخش سلامت، اکنون خانوار های  کم بضاعت پولی برای خریداری شده ارائه دهندگان صحیح بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی همراه خود مسائل شدید مواجه هستند.

وی افزود: {در این} برهه به همین دلیل زمان کدام ممکن است قشر کم {درآمد} به طور قابل توجهی در داخل {مناطق} کم برخوردار همراه خود تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی تحت سلطه در همسایگی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه لوس می کنند، مورد نیاز است همراه خود حمایت پولی، آنان را برای خریداری شده ارائه دهندگان صحیح در داخل بخش سلامت یاری دهیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی البرز در داخل شکسته نشده این {گفتگو} اقدامات موسسه خیریه “محکم” در داخل معالجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} {رایگان} {نوزادان} دارای ناهنجاری های {مادر} زادی خانوار های نیازمند را قابل توجه گرانبها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایان آگاه باشید عنوان کرد.

وی ضمن تقدیر به همین دلیل پزشکان پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست خیرین این موسسه کدام ممکن است همواره در داخل فرهنگ سازی معالجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} این {نوزادان} پیشتاز بوده اند ، لزوم حمایت فعالان مقرون به صرفه به همین دلیل این موسسه را مورد تاکید قرار داد.