فرماندار هشترود بر نیاز راه اندازی موزه {در این} کلان شهر تاکید کردبه گزارش روز جمعه ایرنا، علیرضا توری در داخل مونتاژ ارزیابی مسائل هنرمندان شهرستان هشترود خاطرنشان کرد: آثار برخی هنرمندان هم به دلیل پشت نبود موزه در داخل جاهای غیراستاندارد حفظ می تواند کدام ممکن است همراه خود احداث موزه آثار هنری می توان آثار ممکن است را حفظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عصر های بلند مدت داد.
وی به همین دلیل نیمه کاره در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راکد {ماندن} احداث فرهنگسرای این شهرستان انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شهرستانی همراه خود قدمت بیش به همین دلیل ۷۰ 12 ماه گمشده فرهنگسراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان این شهرستان {نمی توانند} آثار هنری تمیز کردن با {نمایش} گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور به فراهم کردن آثار هنری شخصی در داخل سایر {شهرها} هستند.
فرماندار هشترود ذکر شد : امسال همراه خود خیس شدن نمره اعتبار مورد نیاز، عملیات ساختمانی این فرهنگسرا شکسته نشده می یابد.
توری در داخل شکسته نشده راه اندازی منطقه های کشاورزی در داخل هنرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دانشکده} کشاورزی را در داخل ابن شهرستان حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در موضوع کشاورزی در دسترس بودن قلمرو راه اندازی این منطقه ها برای نوجوانان جویای تحصیل علاوه بر این تحصیل سبب اشتعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی در داخل فاز کشاورزی احتمالاً وجود خواهد داشت.