عکس گرفتن در داخل وسط {خرید} کارولینای جنوبی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن دستکم ۱۰ نفرپلیس کلان شهر کلمبیا در داخل ایالت کارولینای جنوبی آمریکا همراه خود تایید این عکس گرفتن معرفی شد پلیس در داخل محل حاضر شدند.

اداره پلیس کلمبیا ممکن است حتی معرفی شد ما مجروح شدن چندین نفر {در این} حادثه را تایید کرده ایم با این وجود باقی مانده است انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق این جراحت ها مطمئن نشده است.

پلیس ممکن است حتی معرفی شد کدام ممکن است پلیس در داخل جاری تخلیه مردمان به همین دلیل این وسط {خرید} هستند.

رئیس اداره پلیس کلمبیا در داخل ترکیبی خبرنگاران  معرفی شد کدام ممکن است تا این مرحله ۱۰ نفر بر تأثیر این عکس گرفتن مجروح شدند.

به مشاوره وی، مسن ترین شخص مجروح ۷۳ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانترین شخص مجروح شده  ۱۵ ساله است.

این خبر در داخل جاری پایان دادن است.