{طوفان} ۷۵ کیلومتری کرمان را درنوردید/ هشدار برای سرمازدگی کالا کشاورزیرییس وسط پیشگویی کردن هواشناسی کرمان اظهار داشت: وزش باد نسبتا از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی به همان اندازه اواسط هفته بلند مدت به صورت متناوب در داخل استان کرمان ثابت است.

حمیده حبیبی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: طی این مدت زمان به مقیاس عقب میدان دید افقی، بهبود غلظت ریزگردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار بویژه در داخل ساعات صبجگاهی در داخل شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق استان جلوگیری از حساب کردن معمولاً نیست.

وی اظهار داشت: حتی می تواند بهبود ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران خفیف در داخل شمال، غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غرب به همان اندازه اواسط هفته شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

حبیبی کمتر از {سرعت} وزش باد {در شهر} کرمان طی عصر در امروز  را ۷۵ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد.

به مقیاس عقب محسوس دما به همین دلیل یکشنبه‌عصر

رییس وسط پیشگویی کردن هواشناسی کرمان همراه خود مقوله ای اینکه به همین دلیل یکشنبه عصر به مقیاس عقب محسوس دما در داخل شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب استان پیشگویی کردن می تواند باشد تصریح کرد: تهدید سرمازدگی برای کالا زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغی {در این} {مناطق} استان محتمل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه صبح سه شنبه شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغداران برای پیشگیری به همین دلیل سرمازدگی می‌توانند واقع مفید‌های متخصصان را به همین دلیل همین جا پیدا کردن کنند.