شکسته نشده احداث مجتمع زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری سرخه به فاز شخصی واگذار می‌شودحجت الله کرمانی روز شنبه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایرنا ابراز داشت: پیمانکار قالب مجتمع زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری سرخه، تعهدهای مقدماتی را مشارکت در داد با این وجود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ادامه دارد بدهی شخصی را {در این} زمینه تیز کردن نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این رو اجرای این قالب متوقف شد.

وی افزود: شهرستان سرخه در داخل بخش گردشگری قابلیت‌های زیادی {در شهر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها دارد کدام ممکن است نیاز به ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید «قالب عالی گردشگری» نیز دلیل این است منظور بر ایده معیارهای وزارت میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده تحمیل می‌شود.

فرماندار سرخه مقوله ای کرد: روستای بیابانک شناخته شده به عنوان عملکرد گردشگری سند سراسری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای «جوین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دشت چلین» افتر نیز به عنوان یک نتیجه قابلیت‌های نخست، در داخل جاری پیگیری برای سند سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدن عملکرد گردشگری هستند.

وی افزود: اشتغالزایی کشاورزی، ایمنی گردشگری شهرستان را در داخل پی دارد در نتیجه وقتی روستاییان دغدغه اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه محصولاتشان را نداشته باشند، گرفتن مسافر همراه خود ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اصولاً آنان در کنار به احتمال زیاد خواهد بود.

کرمانی فقط در مورد آرامگاه شیخ‌علاءالدوله سمنانی در داخل شهرستان سرخه ذکر شد: اختلاف تذکر بین اداره کامل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه استان سمنان شناخته شده به عنوان متولی این بقعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کامل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده این استان باعث تاخیر {در این} عملیات مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی شده بود.

فرماندار سرخه افزود: مقرر شد طی تفاهم‌نامه‌ای، اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه استان سمنان، بهره‌برداری به دلیل آرامگاه شیخ‌علاءالدوله سمنانی را برای ۱۵ 12 ماه به میراث زیبایی شناختی بسپارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث زیبایی شناختی نیز آن قرار است را مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی می‌شود این عملیات در داخل نیمه نخست امسال تحریک کردن شود.

به گزارش ایرنا، شیخ علاءالدوله سمنان، به دلیل عارفان عظیم سمنانی بود کدام ممکن است در داخل ذی حجه 12 ماه ۹۵۹ هجری قمری در داخل روستای بیابانک واقع در داخل ۱۲ کیلومتری جنوب غربی سمنان توجه بر جهان گشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامگاه او می رود نیز اکنون در داخل روستای صوفی‌آباد، به دلیل روستاهای شهرستان سرخه واقع است.

مجتمع زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری شهرستان سرخه، آذر ماه ۱۳۹۸ همراه خود حضور معاون وقت بهبود {مدیریت} وزارت میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی به دلیل مسئولان استانی در داخل زمینی به وسعت ۲۴ هزار متر {مربع} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زیربنای ۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ مترمربع کلنگ‌زنی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش فرض در داخل ۲ طبقه ساخته شود.