شهرستان دره کلان شهر در داخل سناریو بنفش کرونا قرار گرفتدکتر جاسم محمدی روز شنبه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون شهرستان های آبدانان، دهلران، بدره، سیروان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلیلان در داخل سناریو نارنجی قرار دارند.

وی افزود: شهرستان های ایلام، ایوان، چرداول، ملکشاهی، مهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوار نیز در داخل سناریو زرد قرار دارند.

دکتر محمدی شکسته نشده داد: طی در یک روز واحد روز قبل از این مورد فوتی قابل انتساب به کرونا {در شهر} ایلام گزارش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوتی های استان به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۵ نفر بهبود کشف شد.

رییس دانشکده علوم پزشکی ایلام ذکر شد: ۱۰ ایلامی در داخل در یک روز واحد روز قبل از این در داخل امکانات درمانی ایلام بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع بستری های استان هم اکنون ۳۳ نفر است.

محمدی گفت: ۹ ابتلای اخیر کرونا در داخل ۲۴ ساعت قبلی در داخل استان تعیین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع قربانیان هم اکنون به ۷۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۱ نفر بهبود یافته است.

وی افزود: به همین دلیل بستری های اخیر 5 نفر قابل مقایسه با ایلام، سه نفر چرداول، منصفانه نفر دره کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نفر نیز قابل مقایسه با دهلران است.

رییس دانشکده علوم پزشکی ایلام همراه خود مقوله ای اینکه مجموع بهبودیافتگان کرونا در داخل ایلام نیز ۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۵ نفر است، ذکر شد: به همین دلیل زمان شیوع کرونا تا به امروز شهرستان ایلام ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۹ احتمالاً بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوار همراه خود ۸۸۹ نفر همانقدر کم میزان ابتلا به کرونا را داشته اند.