شمار قربانیان کرونا در داخل هرمزگان به ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۲ نفر رسیددکتر فاطمه نوروزیان جمعه عصر در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا گفت: فوتی سند شده در داخل در یک روز واحد روز قبل از این خوب بانوی ۷۰ ساله به همین دلیل شهرستان بندرعباس است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن مشکل اسناد، به عنوان یک نتیجه عمق توسعه {بیماری} جان شخصی را به همین دلیل انگشت داد.

وی افزود: {در حال حاضر}  ۸۹ نفر تحت تأثیر کرونا در داخل بیمارستان های هرمزگان بستری هستند کدام ممکن است ۱۵ نفر به همین دلیل این شمار در داخل فاز مراقبت های ویژه تحمل تذکر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری ۳ نفر به همین دلیل آنها خواهند شد شدید وخیم گزارش شده است.

دکتر نوروزیان در داخل خصوص وضعیت امور شیوع کرونا در داخل هرمزگان، ذکر شد: در داخل روزهای جدیدترین شمار قربانیان سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری به نسبت هفته اول بعد به همین دلیل ایام نوروز یک مدت کوتاه کاهش یافته است با این وجود این به کاهش خیلی محسوس نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان ما مضطرب نتیجه نهایی گیری مجدد کرونا به طور قابل توجهی با اشاره به بازگشایی دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست نبودن آمار واکسیناسیون در داخل جوانان ۵ به همان اندازه ۱۲ 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی به کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی در داخل مرحله استان هستیم.

سخنگوی دانشکده علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: به همین دلیل ساکنان خواستاریم به همان اندازه بدون در نظر گرفتن {سریعتر} نسبت به مشارکت در واکسیناسیون برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانشان اقدام کنند در نتیجه کدام ممکن است {در حال حاضر} تنها واقعی راهی که در آن در داخل امان {ماندن} به همین دلیل ابتلا به کرونا رعایت پروتکلهای بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق واکسن کرونا است.

به آموزش داده شده است وی تا این مرحله ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۹ دز واکسن کرونا در داخل هرمزگان تزریق شده کدام ممکن است به همین دلیل این میزان 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۸ دز در داخل مرحله یک، 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۵ دز در داخل مرحله دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۶ دز در داخل نوبت {سوم} تزریق شده است.