شخص ۴۵ ساله برا تأثیر ریزش چاه در داخل فردیس محبوس شد«حسین عاشوری »روز جمعه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود:  همانطور که صحبت می کنیم ساعت ۱۲:۴۴  طی تصمیم تلفنی شهروندی همراه خود سامانه کوره نشانی  فردیس مبنی بر ریزش دیوار چاه در داخل شهرک ۱۷ شهریور فردیس ماموران کوره نشانی به محل حادثه شتافتند.

وی شکسته نشده داد: فوری ۱۴ قدرت امدادی  به همین دلیل سه ایستگاه کوره نشانی به محل حادثه  اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبصره کردند تخصصی ایجاد می کند نیمه آشپزخانه منزل شخص حدود ۴۵ ساله حین حفر چاه آب به دلیل پشت  ریزش بدنه چاه در داخل {زیر} ذرات محبوس شده است.

وی تصدیق شد: اکنون عملیات امدادی  برای نجات این شخص ثابت است.

شهرستان فردیس همراه خود ۷۰۰ هزار نفر باند در داخل جنوب کلانشهر کرج قلب استان البرز قرار دارد.