سیستم ایرانی {بهینه} سازی خوردن قدرت در داخل صنایع ملت عمان همراه خود راه اندازی شدسیدسلطان حسینی امین پنجشنبه در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار ایرنا به افزایش صادرات اطلاعات فنی مهندسی به عمان همراه خود پیگیری‌ نیروی کار نوآوری ها اتاق بازرگانی اهواز ردیابی‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارداشت: سیستم {بهینه}‌سازی خوردن قدرت کدام ممکن است این نیروی کار برای بکارگیری در داخل صنایع مختلف ملت عمان راه اندازی شد شد، در داخل سویه ها تأمین تاسیسات تولیدی Synergies Castings LLC”” مورد استفاده بیشتر از قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش خوردن تحت تأثیر قرار دادن این تاسیسات تولیدی را راه اندازی کرده است.

وی افزود: پیش به همین دلیل این نیز، استراتژی بررسی اجمالی کارشناسی این سیستم در داخل محل اتاق بازرگانی اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور مشاور مشترک وزارتخانه‌های درایو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی عمان مشارکت در شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران فقط در مورد اینکه ملت عمان در داخل زمینه بهره مندی از تحت تأثیر قرار دادن همراه خود محدودیت‌های زیادی برخوردار است ذکر شد: آزمایش واقع بینانه سیستم {بهینه}‌سازی قدرت در داخل تاسیسات تولیدی “Synergies Castings LLC” همراه خود حضور مدیرعامل آن خواهد شد “احمد المزروعی” همراه خود مشارکت در شد.

حسینی امین همراه خود مقوله ای اینکه این شرکت کردن مساحتی بالغ بر ۲۵۰ هزار متر قرار دارد ذکر شد: این تاسیسات تولیدی هر سال 1،000،000 ۲۰۰ هزار رینگ {خودرو} تأمین می‌تدریجی.

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان‌کرد: خواهد شد در داخل نشستی کدام ممکن است همراه خود مدیرعامل این نمایندگی مشارکت در شد، هماهنگی‌های اقتصادی خوبی برای واردات کالا این تاسیسات تولیدی به ایران مشارکت در شد کدام ممکن است می‌تواند افزایش تجارت خودروسازی کشورمان را درپی داشته باشد یا نباشد.

حسینی امین فقط در مورد روابط قابل توجه کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمان مقوله ای‌داشت: همکاری مشترک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمان در داخل زمینه تأمین رینگ {خودرو} ، به کاهش فاز قابل توجهی به همین دلیل تحریم‌های قابل مقایسه با تجارت خودروسازی را درپی دارد.

وی مقوله ای‌داشت:  در مورد بهره‌مندی سویه ها تأمین تاسیسات تولیدی “Synergies Castings LLC” به همین دلیل سیستم ایرانی {بهینه}‌سازی قدرت، هزینه مربوطه تأمین تمام شده محصول کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات رینگ سبک ها {خودرو} به ایران همراه خود توجیه ارزان بیشتری صورت می‌گیرد.

بر ایده این گزارش این تاسیسات تولیدی دارای جدیدترین جاده تأمین رینگ {خودرو} در داخل جهان خاورمیانه است.