سوزش اوج دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باردار بودن – اتصال

چون آن است از قبلً شناسایی شده است است، سوزش اوج دل حتی ممکن است خوب شناخته شده به عنوان منصفانه عارضه جانبی باردار بودن رخ دهد. برای زنانی کدام ممکن است به هیچ وجه سوزش اوج دل {نداشته اند}، این ممکن است خوب منصفانه تخصص آزار دهنده باشد یا نباشد. سوزش در داخل گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابینت سینه برای تعیین انبوه روحی در داخل خانم باردار فراوان است. سوزش اوج دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باردار بودن همراه خود هم {مرتبط} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد شدن به همین دلیل {یکدیگر} غیرقابل دستیابی است، اگرچه می توان به همین دلیل آن قرار است توقف کرد.

سوزش اوج دل در حالی که باردار هستید به عنوان یک نتیجه عدم ثبات هورمونی اتفاق می افتد کدام ممکن است ممکن است خوب باعث باز نشده شدن رباط ها شود. رباط‌هایی کدام ممکن است دریچه LES را بسته نرم افزاری نگه می‌دارند نیز تحمل {تأثیر} قرار می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} می‌دهند اسیدهای شکم در جهت نخست حرکت پیدا کنند. علت یکی دیگر کدام ممکن است سوزش اوج دل همراه خود باردار بودن شرح داده می شود، تنظیم فیزیکی است {مادر} باردار اتفاق می افتد. همراه خود توسعه نوزاد، رحم توسعه می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {روده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکم استرس وارد می تنبل. این استرس حتی می تواند ممکن است خوب باعث {حرکت} اسید شکم در جهت مری شود. ناراحتی تحریک شده را می توان همراه خود اسبابک ها {زیر} به مقیاس عقب داد:

آ. تنظیم عادات غذایی برای بهبود دفعات بلعیدن وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب {مقدار} غذای مصرفی. این به نگه داشتن استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم وعده های غذایی در گذشته به همین دلیل وعده غذایی موارد زیر پشتیبانی می تنبل.

ب به همین دلیل غذاهای پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوجه فرنگی پرهیز کنید. ارائه دهنده خدمات بهداشتی ممکن است خوب به خواهید داشت بگوید چه یک چیز بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل چه چیزهایی اجتناب کنید.

ج فقط بجوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اوقات فراغت وعده های غذایی بخورید.

مخصوصاً به همین دلیل الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا تنباکو .

ه. مقدار قابل توجهی آب بنوشید به همان اندازه اطمینان حاصل کنید که شکم خواهید داشت منبسط می تواند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید- لباس مجلسی آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشفته بپوشید.

جی. زانوهای شخصی را غیر از کمر انعطاف پذیر کنید.

اچ. بنشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر نشوید.

در داخل صورت سوزش اوج دل، لطفاً در گذشته به همین دلیل تصمیم گیری در مورد {هر} داروی دارویی هر دو داروهای OTC همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی مشاوره گرفتن از کنید. اتصال بین سوزش اوج دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باردار بودن را نمی توان {به طور کامل} کنار کرد. اقدامات احتیاطی نخست را قبول کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کنید قرار است به آنها بروند را {به دقت} رعایت کنید به همان اندازه باردار بودن آرامی داشته باشید.

رژیم لاغری سریع