سه قالب مصوب آبرسانی در داخل فاز های احمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغان حاجی آباد امسال به استفاده از می رسدعبدالحمید حمزه پور جمعه عصر در داخل گردش بازدید استاندار هرمزگان به شهرستان حاجی آباد همراه خود تاکید بر اینکه آبفا تمام توان شخصی را برای تامین خواستن آبی این فاز های احمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغان به {کار} خواهد گرفت، افزود: مقرر شد این قالب‌های آبرسانی همراه خود تامین نمره اعتبار به همین دلیل محل اعتبار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی امسال مورد استفاده از قرار گیرد.
وی مقوله ای داشت: قالب آبرسانی به شهرک آبنوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاله الیاس شناخته شده به عنوان یکی از آنها در نظر گرفته مصوبه‌های این بازدید، در داخل منصفانه ماه بلند مدت به استفاده از می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این روستاها به همین دلیل محل مجتمع حسن آباد به آب ثابت بازو خواهند کشف شد.
مدیرعامل آبفای هرمزگان خواهد شد به همین دلیل اصلاح کردن نوار حفاری کلان شهر فارغان ظرف منصفانه ماه بلند مدت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارداشت: این حفاری پیش تر به عنوان راهی به اصلاح کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن آنلاین آبرسانی صورت گرفته بود.
حمزه پور در داخل ادامه دادن با تحسین به همین دلیل استاندار هرمزگان برای تخصیص نمره اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی زون بندی روستاهای بنگو، پاشغ احمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حشم بلم فاز احمدی شناخته شده به عنوان سومین مصوبه بازدید به حاجی آباد ابراز امیدواری کرد، این قالب شامل می شود احداث منصفانه مخزن ۵۰۰ مترمکعبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ کیلومتر جاده {انتقال} به همان اندازه دهه گذشته فجر به استفاده از برسد.
وی خواهد شد به نه قالب‌های آبرسانی در داخل فاز های احمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغان ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد، {در حال حاضر} ۱۰ قالب در داخل جاری اجراست کدام ممکن است برای غنی سازی آن قرار است اعتباری افزون بر ۲هزار میلیارد ریال خواستن است کدام ممکن است همراه خود تخصیص این نمره اعتبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از به همین دلیل قالب‌ها وضعیت امور آب مشترکان این فاز ها تقویت خواهد کشف شد.