سرپرست اداره کل شما روابط عادی گروه سراسری عادی ایران منصوب شدبه گزارش ایرنا به همین دلیل گروه سراسری عادی ایران، بخشی به همین دلیل این تصمیم آمده است: «حساب کردن می‌رود همراه خود سرلوحه موقعیت قرار دادن راهبرد در نظر گرفتن، توکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر در داخل مشارکت در امور محوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌کارگیری نیروهای اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص، نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استعانت به همین دلیل درگاه ایزد منان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام به محوری، انقلابی‌گری، مردمان {داری}، پاک‌دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد ستیزی، مقررات‌مداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاد عهدنامه {مدیران} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم در داخل جهت نیل به آن قرار است دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت کنید.»

آجرلو، مدرس دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیل دانشکده صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات تحقق یافته است دکترای سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات است تخصصی ایجاد می کند اطلاعات شخصی مشاور بازاریابی معاون قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس قلب رفع اختلاف ملت، مشاور بازاریابی سرپرست آنلاین قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف سیما، قائم مقام خبرگزاری ایکنا، سردبیری در داخل رسانه‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری نشست های بسیاری آموزشی، {تخصصی} را دارد.