سرهنگ عراقی در داخل بصره کشته شدبه گزارش بامداد جمعه ایرنا، نامی به دلیل این افسر کشته شده برده نشده با این وجود آگاه شده او می رود در داخل {حمله}‌ای مسلحانه هر دو نزاعی عشایری کشته شده است.

این منبع مفید حاد آگاه ممکن است همچنین تصریح کرد کدام ممکن است نیروهای امنیتی همچنان در داخل جاری تجزیه و تحلیل کسب اطلاعات در مورد مقیاس این حادثه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است توضیح برای این حادثه مطمئن معمولاً نیست.