سرانه خوردن آب در داخل فارس شدید نخست استبه گزارش ایرنا، علی جان قابل اعتماد پور روز شنبه در داخل نشست خبری {مدیران} پاسخگو در داخل شیراز افزود: در داخل کشورهای ecu به رغم اینکه {متوسط} بارندگی خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ میلیمتر مخصوصاً حدود ۶ برابر کشورمان است، سرانه خوردن حدود ۱۱۰ لیتر در داخل در یک روز واحد روز است با این وجود در داخل فارس همراه خود این کل شما مسائل، در داخل روستاها ۲۱۶ لیتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {شهرها} ۱۷۶ لیتر در داخل در یک روز واحد روز است کدام ممکن است خوب فضا خیلی زیاد بین تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن است.
وی یکپارچه داد: سرانه تأمین ما به ازای {هر} نفر هم اینک ۳۱۲ لیتر در داخل در یک روز واحد روز است، مخصوصاً {برای هر} مشترک در داخل استان ۳۱۲ لیتر آب وارد آنلاین می‌شود با این وجود خوردن مشترکان {در شهر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا کاملاً متفاوت است.
او می رود افزود: {هر} کشاورزی در داخل در یک روز واحد روز حدود ۲۱۶ لیتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} مشترک شهر نیز ۱۷۶ لیتر خوردن می‌تنبل کدام ممکن است ترکیبی همه این مصارف در داخل 12 ماه قبلی حدود ۲۷۰ میلیون متر تاس بود با این وجود چون بخشی به دلیل این آب به تعیین کنید غیر تایید شده استفاده بیشتر از می تواند باشد هر دو هدر سر خورد دارد میزان آب مصرفی حدود ۳۸۰ میلیون متر تاس است.
وی اظهار داشت: {در این} میان آنچه کدام ممکن است مسئله راه اندازی کرده درو کردن‌های مقدار بیش از حد از، بی رویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون به دلیل قابلیت آبخوان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آب سطحی است، مخصوصاً بیش به دلیل آنچه کدام ممکن است به دلیل محل بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دارایی ها آب به سفرهای آب تزریق می تواند باشد، درو کردن صورت خواهد گرفت کدام ممکن است {عمدتا} دارایی ها آب کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدنی است.
مدیرعامل آبفا فارس خاص کرد: حدود 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ روستا در داخل بخش استحفاظی شرکت ها رسانی این نمایندگی قرار دارد کدام ممکن است به دلیل این انواع ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰ روستا به تعیین کنید بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی نیز به تعیین کنید غیر بلافاصله شرکت ها اکتسابی می کنند.
قابل اعتماد پور اظهار داشت: گروه این روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۵ کلان شهر حدود سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ هزار نفر است تخصصی ایجاد می کند کپک 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۶ هزار مشترک آب، شرکت ها رسانی به قرار است به آنها بروند صورت خواهد گرفت.
وی یکپارچه داد: حدود ۳۷ هزار کیلومتر آنلاین اولیه، فرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی ها {انتقال} در داخل بخش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان {داریم} کدام ممکن است بیانگر گستردگی بخش ورزش این {شرکت است}.
وی اضافه کرد: برای تامین آب آشامیدنی می خواست این گروه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ {حلقه} چاه، چشمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قنات مورد استفاده بیشتر از قرار می‌گیرد.
سرپرست کار کردن نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب فارس گفت: حدود ۸۵ شانس دارایی ها آبی این استان به دلیل قابلیت آبهای زیرزمینی جای می دهد چاه، چشمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قنات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ شانس به دلیل محل آبهای سطحی مخصوصاً سدها تامین می تواند باشد.
قابل اعتماد پور اظهار داشت: هم اینک حدود ۷۸ کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۰ روستای استان در نقطه از فشار آبی قرار دارند، با این وجود کل شما شهرهای استان تا حدودی همراه خود مسئله {مرتبط} همراه خود کم آبی مواجه هستند.
وی همراه خود خاص اینکه آبرسانی به ۴۹۰ روستای استان به وسیله تانکر مشارکت در می تواند باشد، خاطر آرم کرد: برای رفع این مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب، اجرای چالش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کرد بیش به دلیل اندازه گیری پاسخگو نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشه باید در داخل بخش {مدیریت} خوردن ورزش ها را انواع دهیم کدام ممکن است بخشی معادل با امتیازات زیبایی شناختی است.
سرپرست کار کردن آبفا فارس گفت: تمام گروه استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترکان همیشه باید به این ماده کلمه داشته باشند کدام ممکن است ما اکنون نیست دارایی ها آبی  {نداریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصت حفرچاه در داخل روستاها معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاره‌ای {نداریم} جز اینکه در داخل خوردن آب صرفه جویی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نتیجه گیری این حیاتی نیاز به قابلیت های زیبایی شناختی افراد به صحنه بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل استفاده بیشتر از مناسب به دلیل آب به {کار} گرفته شود.
قابل اعتماد پور اظهار داشت: 12 ماه قبلی حدود خوب هزار کیلومتر آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده {انتقال} در داخل استان تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ {حلقه} چاه حفر کردیم کدام ممکن است هدفگذاری ما برای 12 ماه ۱۴۰۱ هم مورد نظر است.
وی افزود: در واقع این اقدامات راهکار ابتدایی معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکار اولیه صرفه جویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کردن الگوی خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل یکپارچه بهره مندی از دارایی ها جدیدترین به دلیل جمله شیرینی سازی آب اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی سدها است.
وی، میزان هدرفت آب در داخل آنلاین آب استان را حدود ۴۰ شانس برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: بخشی در نتیجه انشعابات فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی استفاده بیشتر از های غیر حرفه ای است تخصصی ایجاد می کند نرم افزار {داریم} این مثال را تنظیم دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی به دلیل آبی کدام ممکن است هدر {می رود} را در داخل آنلاین نگه داشتن کنیم.
سرپرست کار کردن نمایندگی آبفا فارس افزود: در داخل بحث و جدال فاضلاب هم علاوه بر این شیراز در داخل سایر شهرستان های استان وضعیت امور مطلوبی {نداریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان فاضلاب انجام شده در داخل مجموع {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای استان حدود ۶ شانس است.