زمان انتخابات فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری قاطع بودبه گزارش ایرنا، فدراسیون در سراسر جهان وزنه‌برداری معرفی شد کدام ممکن است کنگره انتخاباتی این فدراسیون چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پنجم} تیر در داخل تیرانا پایتخت آلبانی برگزار می تواند.

انتخابات فدراسیون بین‌المللی قرار بود بعد از مسابقه وزنه‌برداری قهرمانی ۲۰۲۱ جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روزهای ۲۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ آذر برگزار شود به بنا به گفتن فدراسیون بین المللی به تعویق افتاد. علت ایجاد این تعویق نیز رعایت نشدن برخی رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایراد کمیته بین‌المللی المپیک بود.

مایک ایرانی سرپرست فدراسیون بین المللی {در این} زمینه عنوان کرد: شدید خوشحالیم کدام ممکن است برای کنگره انتخاباتی به تیرانا می‌رویم. ماده موضوع مهمی کدام ممکن است افسران المپیکی 12 ماه قبلی از ما خواستند به همان اندازه به آن قرار است معامله با کنیم.

وی افزود: سدر جدا تصمیم گیری زمان انتخابات فدراسیون در سراسر جهان، بروز رسانی مقررات ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی فعالیت های ورزشی وزنه برداری از دوپینگ نیز از نه تقاضا ها بود کدام ممکن است به آن قرار است جامه حرکت پوشاندیم.