زلنسکی موارد نه نزدیک به استفاده بیشتر از روسیه از سلاح هسته‌ای هشدار دادبه گزارش بامداد یکشنبه ایرنا از “سی ان ان” زلنسکی در داخل ذکر شد وگو همراه خود خبرنگاران مدعی شد: جهان نیاز به شخصی را مورد استفاده قرار گیرد ممکن روسیه از سلاح‌های هسته‌ای کنار هم قرار دادن تدریجی.

وی شکسته نشده داد: ما {نباید} انتظار برای روزی باشیم کدام ممکن است روسیه از سلاح هسته‌ای استفاده بیشتر از تدریجی، باید همیشه برای آن قرار است کنار هم قرار دادن شویم.

زلنسکی پیش از آن نیز هشدار اطلاعات بود کدام ممکن است روسیه ممکن است علاوه بر این از سلاح‌های هسته‌ای {در این} ملت استفاده بیشتر از تدریجی.

به گزارش ایرنا، ویلیام برنز رئیس گروه جاسوسی آمریکا “سیا” در داخل هفته جاری ذکر شد، کشورش نمی‌تواند احتمالات استفاده بیشتر از روسیه از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را با اشاره به {ناامیدی} فزاینده مسکو از پیروزی در داخل نبرد اوکراین، کم {اهمیت} بیانگارد.
وی مدعی شد کدام ممکن است با اشاره به {ناامیدی} بدون شک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سران روسیه در داخل پی شکست‌های نیروی دریایی تا این مرحله، هیچ خوب از ما نمی‌تواند خطر روی برای آغاز کردن ممکن آنان را به کاربرد تسلیحات تاکتیکی هر دو تسلیحات {محدود} هسته‌ای، به طور یکنواخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده بگیرد.

مسکو روز پنجشنبه احتمالات {انتقال} سلاح‌های هسته‌ای را به قلمرو دریای بالتیک در داخل صورت بخشی از فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد به گروه پیمان آتلانتیک شمالی “ناتو”، مطرح کرد.

با این وجود دیمیتری پولیانسکی معاون فرستاده روسیه در داخل گروه ملل در داخل مونتاژ کمیسیون خلع سلاح ذکر شد کدام ممکن است در مقابل گمانه زنی‌ها، استفاده بیشتر از روسیه از سلاح هسته‌ای به ساده در داخل پاسخ به بیشترین استفاده را ببرید سلاح هسته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه سلاح‌های کشتار جمعی علیه مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش است.

دیپلمات ارشد روس ذکر شد: این عوامل مطمئناً نیست نمی‌تواند برای سناریویی کدام ممکن است {در حال حاضر} در داخل اوکراین در داخل جاری رخ ارائه است، اعمال شود. علاوه بر این این، روسیه قاطعانه به این دستور پایبند است کدام ممکن است هیچکس در داخل نبرد هسته‌ای پیروز نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} چنین جنگی به بهترین راه بیفتد.

اظهارات دیپلمات روسی در داخل بحبوحه دلخوری کردن غرب مبنی بر اینکه {درگیری} میان اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه ممکن است علاوه بر این به حداقل یک نبرد هسته‌ای دوباره کاری شود، مطرح شد. این دغدغه روزی راه اندازی شد کدام ممکن است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماه قبلی اصل داد به همان اندازه نیروهای هسته‌ای کشورش در داخل حالت کنار هم قرار دادن باش رادیکال قرار گیرند.

نبرد اوکراین در داخل ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه) در داخل پی نادیده کلاچ شدن هشدارهای مسکو در داخل باره انتشار ناتو به سوی مرزهای روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن‌های امنیتی این ملت، همراه خود {حمله} کل شما جانبه نیروهای روسیه به اوکراین به راه اندازی شد کدام ممکن است تا این مرحله همراه خود تلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان‌های اقتصادی فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم‌های بزرگ اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان غرب علیه روسیه، شکسته نشده یافته است.