زارعان کردستانی در داخل مزارع گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط اقدام به جنگیدن علف‌های هرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن غلات کنندفریدون حامدی روز پنجشنبه در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا گفت: نزدیک به فشار های جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای بالای هوا زارعان استان هرچه به زودی تر همراه خود مشاوره گرفتن از متخصصان گروه اقدام به جنگیدن سن غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علف های هرز کنند.

وی اضافه کرد: کشاورزان استان همراه خود مشاوره گرفتن از متخصصان جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کلینک های گیاه پزشکی سم صحیح را برای  جنگیدن علفهای برگ پهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازک برگ تولید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اسرع وقت اقدام به سم پاشی کنند.

سرپرست نگه داشتن نباتات گروه جهاد کشاورزی کردستان افزود: علف های هرز جدا از گرفتن رطوب آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده غذایی، میتواند منبعی برای آفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری ها} در داخل مزارع گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط باشند.

حامدی اظهار داشت: بیش از شمارنده ۶۳۰ هزار هکتار از اراضی استان کردستان در داخل 12 ماه جاری {زیر} کشت گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط است کدام ممکن است ۹۰ شانس این اراضی بصورت دیم کشت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} اکثر مزارع گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط استان در داخل مرحله پنجه قرار دارند.

وی ادای احترام به شد: یکی از بهترین زمان برای مدیریت کارآمد آفت سن گندم {در این} مرحله (سن بصورت {مادر}) است  را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توصیه بر اینجا است کدام ممکن است قبلی به تخم ریزی این آفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکثیر آن خواهد شد سمپاشی مشارکت در شود.

سرپرست نگه داشتن نباتات گروه جهاد کشاورزی کردستان در رابطه با اینکه برای مدیریت علف‌های هرز نیز به همان اندازه مرحله بند دوم ساقه گندم جایگزین سمپاشی در داخل مزارع ممکن است وجود داشته باشد،  شکسته نشده داد: نزدیک به پایش‌هایی کدام ممکن است متخصصان گروه جهاد کشاورزی در داخل مزارع گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط مشارکت در اطلاعات اند، احتمالات طغیان سن در داخل مزارع گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط استان انتظار می رود است.

حامدی  اضافه کرد: نیاز به سم پاشی مزارع گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط جلوگیری از تخم ریزی سن {مادر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید طغیان سن در داخل زمان صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشاوره گرفتن از متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان مشارکت در شود.

کردستان 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد کدام ممکن است از آن میزان هر سال ۷۷۳ هزار هکتار آن خواهد شد به زیرکشت کالا زراعی {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ هزار هکتار آن خواهد شد هم آیش بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ هزار هکتار را هم باغات تشکیل اطلاعات است؛ از ۷۷۳ هزار هکتار اراضی زیرکشت کالا کشاورزی کردستان ۶۷۸ هزار هکتار آن خواهد شد دیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ هزار هکتار آن خواهد شد هم آبی است.

باند بهره‌بردار کشاورزی استان کردستان ۱۱۵ هزار نفر است کدام ممکن است هر سال حدود سه میلیون تُن کالا کشاورزی تأمین می کنند کدام ممکن است بیش از شمارنده ۴۰۰ هزار تُن از آن میزان مشابه با کالا باغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مشابه با فاز زراعت است.

مهم محصول زراعی استان کردستان گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم محصول تولیدی باغی نیز توت فرنگی همراه خود حدود ۶۰ هزار تن در داخل 12 ماه است.