رییس گروه بهزیستی به دلیل قلب توانبخشی اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان بروجرد دیدن کردبه گزارش ایرنا، آموزش محمد قادری پنجشنبه ساعت شب در بازدید به شهرستان بروجرد به دلیل قلب توانبخشی اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان بروجرد، قلب حفظ معلولان شهید احسان مطیعی رفتن به را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خانوار شهید علی جعفری پور دیدار کرد.

خانوار شهید علی جعفری پور به {واسطه} افتخار داشتن فرزند معلول تحمل محافظت گروه بهزیستی هستند.

قلب توانبخشی اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان ابن سینای بروجرد به دلیل 12 ماه ۱۳۸۲ ورزش شخصی را برخاستن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون۹۳ ناخوشایند اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان به دلیل ۱۶ به همان اندازه ۶۰ 12 ماه {در این} قلب حفظ می تواند.

عباس گودرزی مشاور مردمان بروجرد در مجلس شورای اسلامی، بهرام ستاری معاون سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی استاندار لرستان، مدیرکل بهزیستی لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی به دلیل مسوولان استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستانی علی محمد قادری معاون وزیر تعاون، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس گروه بهزیستی را {در این} بازدید همراهی کردند.