​​​​​​​روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران بر سخت همکاری ها تاکید کردندبه گزارش ایرنا، وزارت خارجه روسیه معرفی شد در داخل دیدار روز پنجشنبه مارگولوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلالی  2 طرف بر رویکرد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه برای سخت همکاری ها با بیرون در نظر داشتن تحریم ها تاکید کردند.

بر مقدمه این گزارش  وزارت خارجه روسیه  به همین دلیل نرم افزار های روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران برای سخت همکاری ها علیرغم تحریم های اعمال شده علیه 2 ملت خبر داد.

این وزارتخانه معرفی شد کدام ممکن است طرفین فقط در مورد مضامین حیاتی همکاری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کردند.

«جلالی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مارگولف» بر نیاز رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری بین 2 ملت فقط در مورد امتیازات حیاتی دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین تداوم تصمیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدارهای شخصی {در این} خصوص، تاکید نمودند.